ACHP Levice a.s.

Historický názov:
  • Agrochemický podnik Levice a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ACHP Levice a.s.
Sídlo:
Podhradie 31
93401 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/44/N
Od 15.2.1993, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petr Mušinský
  • Ing. Robert Konopka
  • Ing. Vladimír Tamaškovič
  • Martin Bobek
IČO:
00005819
DIČ:
2020402120

IČ DPH:

SK2020402120
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
4 700 850 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma ACHP Levice a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 171 344 274 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 607 097 EUR poklesol medziročne o 468 942 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,57% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 168 954 054 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 293 419 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 586 355 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 21,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,84%.

Absolútne ukazovatele

173 161 532 €

-0,5 %

8 054 294 €

3,6 %

94 515 365 €

-16,6 %

24 267 909 €

2,2 %

987 708 €

-72,7 %

Relatívne ukazovatele

4.70 %

0,2 %

1.99

-0,1

0.64 %

-0,3 %

74.32 %

-4,7 %

0.43

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 168 954 054 € -0,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 390 220 € -0,6 %
Zmena stavu zásob -150 € 50,0 %
Aktivácia 586 355 € -14,4 %
Náklady na predaj tovaru 157 660 635 € 2,4 %
Náklady na materiál, energie 2 111 333 € 6,3 %
Služby 3 393 413 € -22,0 %
Pridaná hodnota 8 054 294 € 3,6 %
Osobné náklady 4 055 322 € 7,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 220 463 € 13,4 %
Opravné položky 554 993 € -89,7 %
Ostatné výnosy 1 130 018 € -6,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 442 703 € -3,5 %
Zisk z predaja majetku 25 229 € -37,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 646 864 € 32,2 %
HV z finančnej činnosti -1 859 301 € -198,6 %
z toho Nákladové úroky 2 186 502 € %

HV pred zdanením 787 563 € -42,9 %
Daň 180 466 € -40,5 %
HV po zdanení 607 097 € -43,6 %
EBITDA 3 686 287 € 21,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
94 515 365 € -16,6 %
 
Neobežný majetok 24 714 033 € 12,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 475 945 € 13,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 138 € 141,1 %
Dlhodobý finančný majetok 15 231 950 € 12,3 %
 
Obežný majetok 69 773 449 € -23,6 %
Zásoby 39 102 560 € -38,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 562 914 € -10,3 %
Krátkodobé pohľadávky 29 087 595 € 11,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 20 380 € 36,7 %
 
Časové rozlíšenie 27 883 € -58,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 94 515 365 € -16,6 %
 
Vlastné imanie
24 267 909 € 2,2 %
Základné imanie 4 700 850 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 526 524 € 0,0 %
HV minulých rokov 15 433 438 € 6,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 607 097 € -43,6 %
 
Záväzky 70 214 642 € -21,6 %
Dlhodobé záväzky 710 980 € 93,0 %
Krátkodobé záväzky 7 086 338 € -77,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 60 131 558 € 11,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 285 766 € -28,3 %
 
Časové rozlíšenie 32 814 € -16,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?