Loading

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

Historický názov:
  • Štátna mincovňa Kremnica
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Sídlo:
Štefánikovo nám. 25/24
96701 Kremnica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Pš/3/S
Od 1.7.1988, posledná zmena 22.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľuboš Kupec
  • Ing. Vlastimil Kalinec
  • Mgr. Alžbeta Schmidtová
IČO:
00010448
DIČ:
2020453479

IČ DPH:

SK2020453479
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
32110 Razenie mincí
Základné imanie:
16 395 000 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Mincovňa Kremnica, štátny podnik dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 23 815 419 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 25,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 304 095 EUR poklesol medziročne o 77 535 EUR.

Firma predala tovar za 9 933 301 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 781 580 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 793 119 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 22,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 13,55%.

Absolútne ukazovatele

30 865 733 €

-17,2 %

4 648 959 €

-15,1 %

25 133 205 €

-3,5 %

23 385 475 €

1,1 %

15 801 922 €

-4,2 %

Relatívne ukazovatele

19.52 %

2,3 %

1.12

-0,0

1.21 %

-0,3 %

6.95 %

-4,2 %

4.65

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 933 301 € -3,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 13 882 118 € -35,4 %
Zmena stavu zásob 246 944 € -72,4 %
Aktivácia 4 793 119 € 108,4 %
Náklady na predaj tovaru 8 151 721 € -6,9 %
Náklady na materiál, energie 14 295 595 € -22,6 %
Služby 1 768 847 € -22,5 %
Pridaná hodnota 4 648 959 € -15,1 %
Osobné náklady 4 145 264 € -13,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 543 807 € -10,0 %
Opravné položky -9 640 € 64,2 %
Ostatné výnosy 1 799 393 € 4,1 %
Iné prevádzkové náklady 182 028 € -54,1 %
Zisk z predaja majetku 38 024 € -44,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 615 277 € 69,1 %
HV z finančnej činnosti -228 101 € -273,9 %
z toho Nákladové úroky 7 099 € 1,4 %
HV pred zdanením 387 176 € -21,8 %
Daň 83 081 € -26,7 %
HV po zdanení 304 095 € -20,3 %
EBITDA 2 111 420 € 6,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 133 205 € -3,5 %
 
Neobežný majetok 8 056 325 € 5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 017 133 € 5,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 36 872 € -13,8 %
Dlhodobý finančný majetok 2 320 € 0,0 %
 
Obežný majetok 17 010 751 € -7,3 %
Zásoby 11 158 417 € 11,9 %
Dlhodobé pohľadávky 2 910 € 9,4 %
Krátkodobé pohľadávky 703 362 € -78,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 146 062 € -0,3 %
 
Časové rozlíšenie 66 129 € 83,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 133 205 € -3,5 %
 
Vlastné imanie
23 385 475 € 1,1 %
Základné imanie 16 395 000 € 2,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 927 816 € 6,3 %
HV minulých rokov 758 564 € -35,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 304 095 € -20,3 %
 
Záväzky 1 747 730 € -39,9 %
Dlhodobé záväzky 251 786 € -3,1 %
Krátkodobé záväzky 1 272 048 € -33,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 223 896 € -69,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?