Mincovňa Kremnica, štátny podnik

Historický názov:
  • Štátna mincovňa Kremnica
Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Sídlo:
Štefánikovo nám. 25/24
96701 Kremnica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Pš/3/S
Od 1.7.1988, posledná zmena 22.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľuboš Kupec
  • Ing. Vlastimil Kalinec
  • Mgr. Alžbeta Schmidtová
IČO:
00010448
DIČ:
2020453479

IČ DPH:

SK2020453479
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
32110 Razenie mincí
Základné imanie:
16 395 000 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Mincovňa Kremnica, štátny podnik dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 765 016 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 58,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 381 630 EUR poklesol medziročne o 109 054 EUR.

Firma predala tovar za 10 276 593 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 524 887 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 300 142 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 66,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 59,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,65%.

Absolútne ukazovatele

37 276 727 €

37,1 %

5 474 281 €

25,0 %

26 032 341 €

-4,5 %

23 126 515 €

1,5 %

16 487 957 €

11,3 %

Relatívne ukazovatele

17.23 %

-4,6 %

1.14

0,2

1.47 %

-0,3 %

11.16 %

-5,3 %

4.43

2,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 276 593 € 15,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 21 488 423 € 92,9 %
Zmena stavu zásob 893 365 € -60,0 %
Aktivácia 2 300 142 € 12,6 %
Náklady na predaj tovaru 8 751 706 € 16,5 %
Náklady na materiál, energie 18 476 315 € 66,3 %
Služby 2 283 111 € 60,0 %
Pridaná hodnota 5 474 281 € 25,0 %
Osobné náklady 4 794 989 € 5,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 716 197 € -3,0 %
Opravné položky -26 890 € 67,9 %
Ostatné výnosy 1 729 091 € -24,8 %
Iné prevádzkové náklady 396 736 € 109,7 %
Zisk z predaja majetku 68 378 € 208,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 363 828 € 69,7 %
HV z finančnej činnosti 131 163 € -64,0 %
z toho Nákladové úroky 7 003 € 100,0 %
HV pred zdanením 494 991 € -14,6 %
Daň 113 361 € 27,9 %
HV po zdanení 381 630 € -22,2 %
EBITDA 1 984 757 € 5,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 032 341 € -4,5 %
 
Neobežný majetok 7 639 859 € -12,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 594 751 € -12,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 42 788 € -25,6 %
Dlhodobý finančný majetok 2 320 € 0,0 %
 
Obežný majetok 18 356 428 € -0,7 %
Zásoby 9 971 655 € -3,0 %
Dlhodobé pohľadávky 2 660 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 218 197 € 196,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 163 916 € -27,4 %
 
Časové rozlíšenie 36 054 € 23,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 032 341 € -4,5 %
 
Vlastné imanie
23 126 515 € 1,5 %
Základné imanie 16 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 576 989 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 167 896 € 65,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 381 630 € -22,2 %
 
Záväzky 2 905 826 € -35,2 %
Dlhodobé záväzky 259 755 € -45,6 %
Krátkodobé záväzky 1 901 865 € -48,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 744 206 € 142,2 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?