SHP Harmanec, a.s.

Historický názov:
  • SHP Harmanec, akciová spoločnosť
  • Harmanecké papierne, akciová spoločnosť
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SHP Harmanec, a.s.
Sídlo:
Harmanec
97603 Harmanec
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/7/S
Od 1.12.1990, posledná zmena 4.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan Lomic
  • Ing. Michal Vavrinčík
  • Ing. Richard Žigmund, MBA
IČO:
00153052
DIČ:
2020455052

IČ DPH:

SK2020455052
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
17220 Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
Základné imanie:
20 964 372 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma SHP Harmanec, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 105 486 457 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,23%. Dosiahnutá strata 1 027 828 EUR sa znížila medziročne o 548 063 EUR.

Firma predala tovar za 37 003 166 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 403 881 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 737 801 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,05%.

Absolútne ukazovatele

112 906 872 €

14,1 %

11 149 370 €

0,1 %

98 598 844 €

27,2 %

26 273 839 €

-5,1 %

21 109 345 €

68,2 %

Relatívne ukazovatele

10.57 %

-1,4 %

0.97

0,0

-1.04 %

1,0 %

73.35 %

9,1 %

1.11

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 003 166 € 8,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 68 483 291 € 16,0 %
Zmena stavu zásob 2 618 661 € 80,5 %
Aktivácia 737 801 € -15,2 %
Náklady na predaj tovaru 34 599 285 € 5,6 %
Náklady na materiál, energie 51 252 263 € 32,0 %
Služby 11 683 781 € -7,7 %
Pridaná hodnota 11 149 370 € 0,1 %
Osobné náklady 11 449 893 € -0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 241 843 € -2,0 %
Opravné položky 162 045 € 183,7 %
Ostatné výnosy 1 627 618 € -13,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 752 436 € -11,2 %
Zisk z predaja majetku -75 965 € -95,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 746 974 € -0,9 %
HV z finančnej činnosti 1 636 184 € 87,4 %
z toho Nákladové úroky 380 431 € 55,2 %
HV pred zdanením -1 110 790 € 40,0 %
Daň -82 962 € 69,7 %
HV po zdanení -1 027 828 € 34,8 %
EBITDA -429 166 € -3,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
98 598 844 € 27,2 %
 
Neobežný majetok 30 067 552 € -13,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 755 230 € -9,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 219 891 € -7,2 %
Dlhodobý finančný majetok 11 092 431 € -20,3 %
 
Obežný majetok 68 443 401 € 60,9 %
Zásoby 15 175 288 € 28,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 52 443 861 € 92,1 %
Krátkodobý finančný majetok 776 647 € 26,3 %
Finančné účty 47 605 € -98,3 %
 
Časové rozlíšenie 87 891 € 39,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 98 598 844 € 27,2 %
 
Vlastné imanie
26 273 839 € -5,1 %
Základné imanie 20 964 372 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 976 220 € -5,4 %
HV minulých rokov -638 925 € -168,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 027 828 € 34,8 %
 
Záväzky 71 655 499 € 46,0 %
Dlhodobé záväzky 22 579 967 € 27,1 %
Krátkodobé záväzky 44 587 222 € 52,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 165 219 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 323 091 € 16,0 %
 
Časové rozlíšenie 669 506 € -9,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?