VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo:
P.O.BOX 45, Karloveská 2
84204 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Pš/32/B
Od 1.1.1989, posledná zmena 20.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. David Hlubocký
  • Ing. Peter Molda
IČO:
00156752
DIČ:
2020480198

IČ DPH:

SK2020480198
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
35110 Výroba elektriny
Základné imanie:
308 251 631 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 325 178 112 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 94,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 113 149 772 EUR vzrástol medziročne o 108 785 962 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,03%.

Absolútne ukazovatele

339 374 690 €

92,0 %

194 766 683 €

236,6 %

1 482 271 120 €

9,5 %

532 544 965 €

18,4 %

-161 514 466 €

41,9 %

Relatívne ukazovatele

59.90 %

25,3 %

12.09

8,5

7.63 %

7,3 %

64.07 %

-2,7 %

0.64

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 15 374 256 € 114,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 309 803 856 € 93,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 463 € -97,4 %
Náklady na predaj tovaru 8 085 326 € 245,5 %
Náklady na materiál, energie 2 039 439 € 61,6 %
Služby 120 287 127 € 13,5 %
Pridaná hodnota 194 766 683 € 236,6 %
Osobné náklady 16 106 084 € 1,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 32 685 026 € -12,4 %
Opravné položky 3 784 296 € %

Ostatné výnosy 13 568 587 € 49,5 %
Iné prevádzkové náklady 9 698 239 € 14,5 %
Zisk z predaja majetku 697 € 101,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 146 062 322 € %

HV z finančnej činnosti -1 939 868 € 29,6 %
z toho Nákladové úroky 1 370 110 € -52,2 %
HV pred zdanením 144 122 454 € %

Daň 30 972 682 € %

HV po zdanení 113 149 772 € %

EBITDA 178 746 651 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
1 482 271 120 € 9,5 %
 
Neobežný majetok 1 155 717 790 € -1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 149 741 846 € -1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 892 022 € %

Dlhodobý finančný majetok 1 083 922 € 7,0 %
 
Obežný majetok 325 167 211 € 79,9 %
Zásoby 156 146 € -2,8 %
Dlhodobé pohľadávky 33 203 662 € 106,6 %
Krátkodobé pohľadávky 68 523 149 € -21,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 223 284 254 € 191,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 386 119 € 89,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 482 271 120 € 9,5 %
 
Vlastné imanie
532 544 965 € 18,4 %
Základné imanie 307 406 758 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 165 089 931 € 0,2 %
HV minulých rokov -53 101 496 € -97,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 113 149 772 € %

 
Záväzky 575 472 920 € 11,8 %
Dlhodobé záväzky 268 677 566 € 5,8 %
Krátkodobé záväzky 60 610 899 € 72,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 77 759 576 € -43,0 %
Bankové úvery krátkodobé 20 000 000 € 5,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 148 424 879 € 112,6 %
 
Časové rozlíšenie 374 253 235 € -3,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?