Loading

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo

Historický názov:
  • Jednota COOP, spotrebné družstvo Dunajská Streda
  • Jednota, spotrebné družstvo Dunajská Streda
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Sídlo:
Korzo Bélu Bartóka 790
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/129/T
Od 4.11.1953, posledná zmena 8.4.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Július Belovič
  • Ing. Ľudovít Kulcsár
  • Beáta Kulcsárová
  • Ing. Izabela Tokovicsová
  • JUDr. Andrea Kulcsárová
IČO:
00168831
DIČ:
2020365644

IČ DPH:

SK2020365644
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
869 696 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 46 833 690 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 395 196 EUR vzrástol medziročne o 284 030 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,59% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 45 055 839 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 890 300 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 63,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,41%.

Absolútne ukazovatele

51 440 642 €

8,3 %

7 682 330 €

-8,8 %

19 184 955 €

5,3 %

4 405 250 €

7,9 %

-2 934 149 €

12,5 %

Relatívne ukazovatele

16.40 %

-2,1 %

0.95

-0,2

2.06 %

1,5 %

77.04 %

-0,5 %

0.39

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 055 839 € 2,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 777 851 € 24,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 34 165 539 € 2,4 %
Náklady na materiál, energie 2 379 932 € 63,2 %
Služby 2 600 004 € 11,0 %
Pridaná hodnota 7 682 330 € -8,8 %
Osobné náklady 8 118 908 € 10,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 016 463 € 0,8 %
Opravné položky 1 822 € -95,3 %
Ostatné výnosy 1 304 757 € 49,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 026 219 € 38,9 %
Zisk z predaja majetku 2 150 193 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 979 753 € 290,1 %
HV z finančnej činnosti -317 895 € -297,1 %
z toho Nákladové úroky 254 387 € 51,9 %
HV pred zdanením 661 858 € 286,8 %
Daň 266 662 € %

HV po zdanení 395 196 € 255,5 %
EBITDA -158 040 € -113,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 184 955 € 5,3 %
 
Neobežný majetok 13 063 437 € -3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 051 137 € -6,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 169 € -33,3 %
Dlhodobý finančný majetok 3 990 131 € 4,2 %
 
Obežný majetok 5 940 958 € 31,1 %
Zásoby 2 564 227 € 17,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 631 704 € 146,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 745 027 € -42,0 %
 
Časové rozlíšenie 180 560 € -1,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 184 955 € 5,3 %
 
Vlastné imanie
4 405 250 € 7,9 %
Základné imanie 2 117 902 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 440 725 € 0,4 %
HV minulých rokov -2 548 573 € 0,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 395 196 € 255,5 %
 
Záväzky 14 548 048 € 3,0 %
Dlhodobé záväzky 3 335 065 € 5,1 %
Krátkodobé záväzky 5 835 439 € 13,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 879 204 € -25,3 %
Bankové úvery krátkodobé 2 988 571 € 2,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 509 769 € 33,5 %
 
Časové rozlíšenie 231 657 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?