COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo

Historický názov:
  • Jednota COOP, spotrebné družstvo Dunajská Streda
  • Jednota, spotrebné družstvo Dunajská Streda
Aktualizované 28.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Sídlo:
Korzo Bélu Bartóka 790
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/129/T
Od 4.11.1953, posledná zmena 8.4.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Július Belovič
  • Ing. Ľudovít Kulcsár
  • Beáta Kulcsárová
  • Ing. Izabela Tokovicsová
  • JUDr. Andrea Kulcsárová
IČO:
00168831
DIČ:
2020365644

IČ DPH:

SK2020365644
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
869 696 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 590 325 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 111 166 EUR poklesol medziročne o 161 949 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,98% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 44 167 088 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 799 078 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,2%.

Absolútne ukazovatele

47 503 092 €

0,0 %

8 419 304 €

-1,4 %

18 221 027 €

0,7 %

4 083 764 €

-2,3 %

-3 352 759 €

8,9 %

Relatívne ukazovatele

18.47 %

0,0 %

1.15

-0,1

0.61 %

-0,9 %

77.59 %

0,7 %

0.31

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 167 088 € -1,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 423 237 € 8,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 13 908 € 3,1 %
Náklady na predaj tovaru 33 368 010 € -2,7 %
Náklady na materiál, energie 1 458 726 € -2,2 %
Služby 2 342 083 € 22,3 %
Pridaná hodnota 8 419 304 € -1,4 %
Osobné náklady 7 353 096 € 6,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 008 379 € 30,9 %
Opravné položky 38 482 € %

Ostatné výnosy 872 187 € 155,6 %
Iné prevádzkové náklady 738 810 € -26,1 %
Zisk z predaja majetku 82 344 € -85,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 251 178 € -66,2 %
HV z finančnej činnosti -80 049 € 69,4 %
z toho Nákladové úroky 167 476 € 32,4 %
HV pred zdanením 171 129 € -64,4 %
Daň 59 963 € -71,1 %
HV po zdanení 111 166 € -59,3 %
EBITDA 1 177 213 € 23,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 221 027 € 0,7 %
 
Neobežný majetok 13 507 556 € -3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 646 339 € -5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 249 € -25,0 %
Dlhodobý finančný majetok 3 827 968 € 2,0 %
 
Obežný majetok 4 529 901 € 13,3 %
Zásoby 2 178 812 € -1,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 065 813 € -3,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 285 276 € 92,2 %
 
Časové rozlíšenie 183 570 € 111,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 221 027 € 0,7 %
 
Vlastné imanie
4 083 764 € -2,3 %
Základné imanie 2 117 902 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 423 889 € 0,4 %
HV minulých rokov -2 569 193 € 1,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 111 166 € -59,3 %
 
Záväzky 14 127 754 € 1,6 %
Dlhodobé záväzky 3 172 202 € -6,0 %
Krátkodobé záväzky 5 152 242 € 5,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 517 040 € 6,9 %
Bankové úvery krátkodobé 2 904 479 € 0,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 381 791 € -9,4 %
 
Časové rozlíšenie 9 509 € 16,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?