COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo, Galanta
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Sídlo:
Revolučná štvrť 953
92414 Galanta
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/6/T
Od 24.5.1953, posledná zmena 6.3.2021
Štatutárny orgán:
 • Mgr. Marcel Ančin
 • MUDr. Mgr. Regan Belovič
 • Oľga Ondrušová
 • Zdenka Odrášková
 • Ing. Ľudovít Kulcsár
 • JUDr. Júlia Ančinová
 • Ing. Ildikó Körösiová
 • Ing. Iveta Schwarzová
 • Ing. Július Belovič
IČO:
00168840
DIČ:
2020372343

IČ DPH:

SK2020372343
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
110 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 106 242 383 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 326 328 EUR vzrástol medziročne o 419 928 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,52% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 103 473 617 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 23 654 850 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,27%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,41%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,04%.

Absolútne ukazovatele

107 205 783 €

11,5 %

21 820 484 €

14,2 %

41 685 746 €

12,1 %

17 227 050 €

7,9 %

-3 575 559 €

15,0 %

Relatívne ukazovatele

20.54 %

0,5 %

1.23

0,1

3.18 %

0,7 %

58.67 %

1,6 %

0.31

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 103 473 617 € 11,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 768 766 € 25,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 12 700 € %

Náklady na predaj tovaru 79 818 767 € 10,4 %
Náklady na materiál, energie 2 436 393 € 9,3 %
Služby 2 182 031 € 28,4 %
Pridaná hodnota 21 820 484 € 14,2 %
Osobné náklady 17 696 760 € 9,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 463 877 € 8,7 %
Opravné položky 2 996 € 147,4 %
Ostatné výnosy 643 343 € 3,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 425 164 € 131,4 %
Zisk z predaja majetku 179 008 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 051 446 € 33,3 %
HV z finančnej činnosti -296 660 € 2,1 %
z toho Nákladové úroky 161 376 € 11,9 %
HV pred zdanením 1 754 786 € 42,0 %
Daň 428 458 € 30,1 %
HV po zdanení 1 326 328 € 46,3 %
EBITDA 3 333 723 € 16,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 685 746 € 12,1 %
 
Neobežný majetok 30 952 196 € 9,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 498 975 € 9,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 153 044 € 49,1 %
Dlhodobý finančný majetok 1 300 177 € 0,5 %
 
Obežný majetok 10 492 589 € 18,7 %
Zásoby 6 042 618 € 21,9 %
Dlhodobé pohľadávky 312 666 € 125,6 %
Krátkodobé pohľadávky 1 383 786 € 82,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 753 519 € -7,7 %
 
Časové rozlíšenie 240 961 € 282,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 685 746 € 12,1 %
 
Vlastné imanie
17 227 050 € 7,9 %
Základné imanie 639 944 € -2,7 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 791 959 € 0,2 %
HV minulých rokov 5 468 819 € 18,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 326 328 € 46,3 %
 
Záväzky 24 248 513 € 15,5 %
Dlhodobé záväzky 3 871 112 € 11,5 %
Krátkodobé záväzky 10 106 174 € 13,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 178 681 € -3,8 %
Bankové úvery dlhodobé 4 503 645 € 28,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 501 405 € -6,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 087 496 € 67,0 %
 
Časové rozlíšenie 210 183 € 1,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?