COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo, Galanta
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Sídlo:
Revolučná štvrť 953
92414 Galanta
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/6/T
Od 24.5.1953, posledná zmena 6.3.2021
Štatutárny orgán:
 • Mgr. Marcel Ančin
 • MUDr. Mgr. Regan Belovič
 • Oľga Ondrušová
 • Zdenka Odrášková
 • Ing. Ľudovít Kulcsár
 • JUDr. Júlia Ančinová
 • Ing. Ildikó Körösiová
 • Ing. Iveta Schwarzová
 • Ing. Július Belovič
IČO:
00168840
DIČ:
2020372343

IČ DPH:

SK2020372343
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
110 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 118 475 125 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 129 795 EUR vzrástol medziročne o 803 467 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,76% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 115 103 905 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 26 464 662 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 62,29%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,89%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,94%.

Absolútne ukazovatele

120 198 625 €

12,1 %

23 397 161 €

7,2 %

44 757 669 €

7,4 %

19 259 597 €

11,8 %

-2 274 178 €

36,4 %

Relatívne ukazovatele

19.75 %

-0,8 %

1.21

-0,0

4.76 %

1,6 %

56.97 %

-1,7 %

0.42

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 115 103 905 € 11,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 371 220 € 21,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 88 639 243 € 11,1 %
Náklady na materiál, energie 3 953 906 € 62,3 %
Služby 2 485 082 € 13,9 %
Pridaná hodnota 23 397 161 € 7,2 %
Osobné náklady 19 279 360 € 8,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 708 763 € 16,7 %
Opravné položky -2 016 € -167,3 %
Ostatné výnosy 1 189 705 € 84,9 %
Iné prevádzkové náklady 631 342 € -55,7 %
Zisk z predaja majetku 151 338 € -15,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 120 488 € 52,1 %
HV z finančnej činnosti -369 070 € -24,4 %
z toho Nákladové úroky 268 371 € 66,3 %
HV pred zdanením 2 751 418 € 56,8 %
Daň 621 623 € 45,1 %
HV po zdanení 2 129 795 € 60,6 %
EBITDA 4 675 897 € 40,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 757 669 € 7,4 %
 
Neobežný majetok 31 462 556 € 1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 30 059 808 € 1,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 118 520 € -22,6 %
Dlhodobý finančný majetok 1 284 228 € -1,2 %
 
Obežný majetok 13 089 917 € 24,8 %
Zásoby 6 595 182 € 9,1 %
Dlhodobé pohľadávky 303 187 € -3,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 968 091 € 42,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 223 457 € 53,4 %
 
Časové rozlíšenie 205 196 € -14,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 757 669 € 7,4 %
 
Vlastné imanie
19 259 597 € 11,8 %
Základné imanie 633 792 € -1,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 772 314 € -0,2 %
HV minulých rokov 6 723 696 € 22,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 129 795 € 60,6 %
 
Záväzky 25 173 456 € 3,8 %
Dlhodobé záväzky 4 854 908 € 25,4 %
Krátkodobé záväzky 11 333 168 € 12,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 912 428 € -12,2 %
Bankové úvery dlhodobé 3 564 059 € -20,9 %
Bankové úvery krátkodobé 1 695 892 € 13,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 813 001 € -13,1 %
 
Časové rozlíšenie 324 616 € 54,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?