COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo Nitra (skrátene: Jednota, SD Nitra)
 • Jednota, spotrebné družstvo Nitra
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Sídlo:
Štefánikova 54
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Dr/19/N
Od 20.8.1953, posledná zmena 22.3.2021
Štatutárny orgán:
 • Ing. Mária Kunová
 • Ing. Mária Piecková
 • Ing. Peter Šipčiak
 • Jozef Hlavačka
 • Ing. Dagmar Škerlíková
 • Ing. Gabriel Csollár
 • Ing. Katarína Benkovičová
 • Ing. Božena Machciníková
 • Helena Holotová
 • Peter Šipčiak
IČO:
00168874
DIČ:
2020411800

IČ DPH:

SK2020411800
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
1 978 856 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD) dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 99 424 929 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 318 198 EUR vzrástol medziročne o 401 301 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 96 225 912 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 23 944 281 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,85%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,57%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,83%.

Absolútne ukazovatele

100 243 390 €

9,9 %

22 061 875 €

11,9 %

36 967 103 €

12,3 %

24 899 809 €

9,5 %

4 463 952 €

109,1 %

Relatívne ukazovatele

22.19 %

0,4 %

1.42

0,0

6.27 %

0,4 %

32.64 %

1,8 %

0.96

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 96 225 912 € 9,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 199 017 € 33,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 310 623 € 7,3 %
Náklady na predaj tovaru 72 281 631 € 9,5 %
Náklady na materiál, energie 2 965 942 € 8,9 %
Služby 2 350 032 € 1,6 %
Pridaná hodnota 22 061 875 € 11,9 %
Osobné náklady 15 545 492 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 508 014 € 13,9 %
Opravné položky 75 147 € %

Ostatné výnosy 304 924 € 29,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 188 450 € 17,9 %
Zisk z predaja majetku 10 710 € -92,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 136 478 € 21,4 %
HV z finančnej činnosti -145 741 € 7,0 %
z toho Nákladové úroky 28 652 € 18,6 %
HV pred zdanením 2 990 737 € 23,2 %
Daň 672 539 € 31,7 %
HV po zdanení 2 318 198 € 20,9 %
EBITDA 5 632 857 € 21,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 967 103 € 12,3 %
 
Neobežný majetok 24 439 376 € 0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 771 450 € 0,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 290 € -29,6 %
Dlhodobý finančný majetok 1 636 636 € 0,0 %
 
Obežný majetok 12 037 125 € 43,6 %
Zásoby 4 788 692 € 11,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 419 985 € 38,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 5 828 448 € 89,4 %
 
Časové rozlíšenie 490 602 € 98,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 967 103 € 12,3 %
 
Vlastné imanie
24 899 809 € 9,5 %
Základné imanie 3 061 225 € -0,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 318 489 € 9,9 %
HV minulých rokov 1 201 897 € 9,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 318 198 € 20,9 %
 
Záväzky 11 959 229 € 19,1 %
Dlhodobé záväzky 2 314 907 € 33,1 %
Krátkodobé záväzky 7 594 654 € 26,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 614 478 € -37,0 %
Bankové úvery krátkodobé 361 056 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 074 134 € 12,4 %
 
Časové rozlíšenie 108 065 € -14,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?