COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo Nitra (skrátene: Jednota, SD Nitra)
 • Jednota, spotrebné družstvo Nitra
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Sídlo:
Štefánikova 54
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Dr/19/N
Od 20.8.1953, posledná zmena 21.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Helena Holotová
 • Ing. Božena Machciníková
 • Ing. Dagmar Škerlíková
 • Ing. Gabriel Csollár
 • Ing. Katarína Benkovičová
 • Ing. Mária Kunová
 • Ing. Mária Piecková
 • Ing. Peter Šipčiak
 • Jozef Hlavačka
 • Peter Šipčiak
IČO:
00168874
DIČ:
2020411800

IČ DPH:

SK2020411800
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
1 978 856 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD) dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 107 848 257 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 062 863 EUR poklesol medziročne o 255 335 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,3% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 103 984 611 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 25 761 012 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 56,45%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,8%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,69%.

Absolútne ukazovatele

109 110 789 €

8,8 %

22 988 275 €

4,2 %

38 660 162 €

4,6 %

26 694 837 €

7,2 %

5 693 860 €

27,6 %

Relatívne ukazovatele

21.32 %

-0,9 %

1.36

-0,1

5.34 %

-0,9 %

30.95 %

-1,7 %

1.09

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 103 984 611 € 8,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 863 646 € 20,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 419 741 € 35,1 %
Náklady na predaj tovaru 78 223 599 € 8,2 %
Náklady na materiál, energie 4 640 183 € 56,4 %
Služby 2 415 941 € 2,8 %
Pridaná hodnota 22 988 275 € 4,2 %
Osobné náklady 16 895 646 € 8,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 706 526 € 7,9 %
Opravné položky 57 873 € -23,0 %
Ostatné výnosy 576 360 € 89,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 182 694 € -0,5 %
Zisk z predaja majetku 7 924 € -26,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 729 820 € -13,0 %
HV z finančnej činnosti -131 538 € 9,7 %
z toho Nákladové úroky 57 946 € 102,2 %
HV pred zdanením 2 598 282 € -13,1 %
Daň 535 419 € -20,4 %
HV po zdanení 2 062 863 € -11,0 %
EBITDA 5 428 422 € -3,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 660 162 € 4,6 %
 
Neobežný majetok 25 186 578 € 3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 534 431 € 3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 511 € -50,4 %
Dlhodobý finančný majetok 1 636 636 € 0,0 %
 
Obežný majetok 12 990 498 € 7,9 %
Zásoby 4 985 038 € 4,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 863 745 € 31,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 141 715 € 5,4 %
 
Časové rozlíšenie 483 086 € -1,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 660 162 € 4,6 %
 
Vlastné imanie
26 694 837 € 7,2 %
Základné imanie 3 059 914 € -0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 246 965 € 10,5 %
HV minulých rokov 1 325 095 € 10,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 062 863 € -11,0 %
 
Záväzky 11 879 892 € -0,7 %
Dlhodobé záväzky 2 755 431 € 19,0 %
Krátkodobé záväzky 7 417 813 € -2,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 338 000 € -45,0 %
Bankové úvery krátkodobé 276 478 € -23,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 092 170 € 1,7 %
 
Časové rozlíšenie 85 433 € -20,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?