COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo, Nové Zámky
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Sídlo:
Hlavné nám. 6
94049 Nové Zámky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Dr/60/N
Od 7.8.1957, posledná zmena 1.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Iveta Goldschmidtová
 • Ing. Karol Horváth
 • Ing. Ladislav Mácsadi
 • Ing. Agneša Salgóová
 • Ing. Ladislav Oremus
 • Ing. Mário Jurík, MBA
 • Ing. Pavel Oravec
 • Ing. Štefan Mácsadi
 • Mgr. Silvia Gajdošová
 • PhDr. Štefan Bugár, PhD., MBA
 • Vladimír Kuzma
IČO:
00168882
DIČ:
2020401262

IČ DPH:

SK2020401262
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
995 818 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.06.2024 ako riadna.

  Firma COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 163 121 229 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 484 336 EUR vzrástol medziročne o 500 248 EUR.

  Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,42% celkových výnosov firmy.

  Firma predala tovar za 159 621 357 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 38 162 668 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,02%.

  Absolútne ukazovatele

  165 553 925 €

  16,4 %

  33 207 676 €

  12,1 %

  66 171 986 €

  13,3 %

  39 586 912 €

  10,6 %

  -4 973 273 €

  7,7 %

  Relatívne ukazovatele

  20.36 %

  -0,7 %

  1.35

  -0,0

  6.78 %

  -0,0 %

  40.18 %

  1,4 %

  0.36

  0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 159 621 357 € 15,8 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb3 499 872 € 32,5 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia1 666 568 € 24,1 %
  Náklady na predaj tovaru121 458 689 € 15,7 %
  Náklady na materiál, energie6 430 147 € 52,1 %
  Služby3 691 285 € 20,7 %
  Pridaná hodnota33 207 676 € 12,1 %
  Osobné náklady24 555 603 € 14,0 %
  Odpisy a opravné položky k majetku2 808 763 € 5,5 %
  Opravné položky694 € 109,9 %
  Ostatné výnosy462 872 € 122,6 %
  Iné prevádzkové náklady332 876 € 8,1 %
  Zisk z predaja majetku25 264 € -23,1 %
   
  HV z hospodárskej činnosti5 997 876 € 11,8 %
  HV z finančnej činnosti-288 630 € -25,6 %
  z toho Nákladové úroky100 366 € 131,0 %
  HV pred zdanením5 709 246 € 11,2 %
  Daň1 224 910 € 6,4 %
  HV po zdanení4 484 336 € 12,6 %
  EBITDA8 781 375 € 9,9 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  66 171 986 € 13,3 %
   
  Neobežný majetok52 059 640 € 9,4 %
  Dlhodobý hmotný majetok46 386 890 € 10,5 %
  Dlhodobý nehmotný majetok39 172 € 5,2 %
  Dlhodobý finančný majetok5 633 578 € 0,9 %
   
  Obežný majetok13 993 426 € 33,3 %
  Zásoby7 185 391 € 17,3 %
  Dlhodobé pohľadávky104 994 € -0,0 %
  Krátkodobé pohľadávky2 177 995 € 62,9 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty4 525 046 € 54,2 %
   
  Časové rozlíšenie118 920 € -62,6 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky66 171 986 € 13,3 %
   
  Vlastné imanie
  39 586 912 € 10,6 %
  Základné imanie1 786 837 € -0,2 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania33 315 739 € 11,0 %
  HV minulých rokov
  HV za účtovné obdobie po zdanení4 484 336 € 12,6 %
   
  Záväzky26 462 492 € 17,5 %
  Dlhodobé záväzky5 580 050 € 22,7 %
  Krátkodobé záväzky17 375 522 € 21,9 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé0 € -100,0 %
  Bankové úvery krátkodobé1 482 521 € -15,3 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé2 024 399 € 4,1 %
   
  Časové rozlíšenie122 582 € 20,3 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?