COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Sídlo:
Nám. oslobodenia 12
90547 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/16/T
Od 20.10.1953, posledná zmena 13.4.2022
Štatutárny orgán:
 • Gabriela Blažeková
 • Ing. Dušan Minx
 • Ing. Igor Grék
 • Ing. Ivan Bzdúšek
 • Ing. Ivan Bzdúšek, PhD.
 • Ing. Jozef Knapec
 • Ing. Jozef Vulgan
 • Ing. Svetlana Šefčíková
 • Ing. Viera Adamčíková
 • JUDr. Eva Kuliačková
 • Milena Horňáková
IČO:
00168891
DIČ:
2020375863

IČ DPH:

SK2020375863
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
102 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 956 503 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 670 822 EUR vzrástol medziročne o 293 992 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,16% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 73 242 890 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 636 666 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 048 263 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,66%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,22%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,41%.

Absolútne ukazovatele

76 167 397 €

12,5 %

14 630 856 €

7,7 %

20 919 524 €

14,6 %

8 058 621 €

8,1 %

-4 154 230 €

5,4 %

Relatívne ukazovatele

19.78 %

-0,7 %

1.12

-0,0

3.21 %

1,1 %

61.48 %

2,3 %

0.21

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 73 242 890 € 11,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 713 613 € 14,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 048 263 € 7,7 %
Náklady na predaj tovaru 55 606 224 € 12,0 %
Náklady na materiál, energie 2 858 037 € 35,7 %
Služby 1 909 649 € 5,2 %
Pridaná hodnota 14 630 856 € 7,7 %
Osobné náklady 13 032 522 € 9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 236 128 € 10,7 %
Opravné položky -7 393 € -62,2 %
Ostatné výnosy 575 967 € 222,8 %
Iné prevádzkové náklady 316 225 € -2,3 %
Zisk z predaja majetku 379 286 € 45,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 008 627 € 50,2 %
HV z finančnej činnosti -164 303 € 11,7 %
z toho Nákladové úroky 54 508 € -16,5 %
HV pred zdanením 844 324 € 74,0 %
Daň 173 502 € 60,0 %
HV po zdanení 670 822 € 78,0 %
EBITDA 1 858 076 € 22,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 919 524 € 14,6 %
 
Neobežný majetok 16 175 536 € 8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 304 468 € 8,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 563 € 42,0 %
Dlhodobý finančný majetok 852 505 € 0,0 %
 
Obežný majetok 4 528 448 € 39,5 %
Zásoby 2 685 393 € 32,5 %
Dlhodobé pohľadávky 287 218 € 111,7 %
Krátkodobé pohľadávky 955 668 € 54,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 600 169 € 28,8 %
 
Časové rozlíšenie 215 540 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 919 524 € 14,6 %
 
Vlastné imanie
8 058 621 € 8,1 %
Základné imanie 1 029 443 € -1,6 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 031 526 € 0,0 %
HV minulých rokov 326 830 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 670 822 € 78,0 %
 
Záväzky 12 829 884 € 18,8 %
Dlhodobé záväzky 2 515 184 € 19,9 %
Krátkodobé záväzky 6 674 595 € 9,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 175 012 € -50,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 905 386 € 29,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 559 707 € 94,5 %
 
Časové rozlíšenie 31 019 € 273,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?