COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Sídlo:
Nám. oslobodenia 12
90547 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/16/T
Od 20.10.1953, posledná zmena 13.4.2022
Štatutárny orgán:
 • Gabriela Blažeková
 • Ing. Dušan Minx
 • Ing. Igor Grék
 • Ing. Ivan Bzdúšek
 • Ing. Ivan Bzdúšek, PhD.
 • Ing. Jozef Knapec
 • Ing. Jozef Vulgan
 • Ing. Svetlana Šefčíková
 • Ing. Viera Adamčíková
 • JUDr. Eva Kuliačková
 • Milena Horňáková
IČO:
00168891
DIČ:
2020375863

IČ DPH:

SK2020375863
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
102 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 81 988 113 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 486 970 EUR poklesol medziročne o 183 852 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,3% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 80 621 193 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 19 634 616 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 134 680 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,79%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,34%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,3%.

Absolútne ukazovatele

83 716 345 €

9,9 %

16 671 658 €

13,9 %

22 782 545 €

8,9 %

8 475 511 €

5,2 %

-4 623 543 €

-11,3 %

Relatívne ukazovatele

20.33 %

0,5 %

1.16

0,0

2.14 %

-1,1 %

62.80 %

1,3 %

0.23

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 80 621 193 € 10,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 366 920 € 91,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 134 680 € 8,2 %
Náklady na predaj tovaru 60 986 577 € 9,7 %
Náklady na materiál, energie 3 223 705 € 12,8 %
Služby 2 240 853 € 17,3 %
Pridaná hodnota 16 671 658 € 13,9 %
Osobné náklady 14 374 320 € 10,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 345 185 € 8,8 %
Opravné položky -9 984 € -35,0 %
Ostatné výnosy 429 331 € -25,5 %
Iné prevádzkové náklady 339 005 € 7,2 %
Zisk z predaja majetku 20 815 € -94,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 073 278 € 6,4 %
HV z finančnej činnosti -289 774 € -76,4 %
z toho Nákladové úroky 172 986 € 217,4 %
HV pred zdanením 783 504 € -7,2 %
Daň 296 534 € 70,9 %
HV po zdanení 486 970 € -27,4 %
EBITDA 2 387 664 € 28,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 782 545 € 8,9 %
 
Neobežný majetok 17 481 179 € 8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 606 560 € 8,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 114 € 19,1 %
Dlhodobý finančný majetok 852 505 € 0,0 %
 
Obežný majetok 5 236 788 € 15,6 %
Zásoby 2 805 406 € 4,5 %
Dlhodobé pohľadávky 230 205 € -19,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 587 702 € 66,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 613 475 € 2,2 %
 
Časové rozlíšenie 64 578 € -70,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 782 545 € 8,9 %
 
Vlastné imanie
8 475 511 € 5,2 %
Základné imanie 1 009 362 € -2,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 031 526 € 0,0 %
HV minulých rokov 947 653 € 190,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 486 970 € -27,4 %
 
Záväzky 14 258 929 € 11,1 %
Dlhodobé záväzky 2 390 594 € -5,0 %
Krátkodobé záväzky 6 875 207 € 3,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 940 000 € %

Bankové úvery krátkodobé 2 771 392 € 45,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 281 736 € -17,8 %
 
Časové rozlíšenie 48 105 € 55,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?