Loading

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo, Topoľčany
Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Sídlo:
Stummerova 5
95521 Topoľčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Dr/97/N
Od 16.8.1953, posledná zmena 27.4.2021
Štatutárny orgán:
 • Ing. Vladimír Habaj
 • JUDr. Peter Habaj
 • Marian Čambál
 • Ing. Mária Medeková
 • Ing. Róbert Baran
 • Ing. Tatiana Novotná
 • Ing. Viera Laurová
 • Ing. Viola Krajčíková
 • Anton Lauko
IČO:
00168904
DIČ:
2020369615

IČ DPH:

SK2020369615
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
82 363 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 48 354 736 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 449 233 EUR vzrástol medziročne o 298 101 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,65% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 46 759 983 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 539 590 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,75%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 33,94%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,74%.

Absolútne ukazovatele

49 405 548 €

9,5 %

9 451 102 €

11,8 %

13 399 791 €

0,9 %

4 687 596 €

8,7 %

-2 867 123 €

10,9 %

Relatívne ukazovatele

19.55 %

0,5 %

1.12

0,0

3.35 %

2,2 %

65.02 %

-2,5 %

0.14

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 46 759 983 € 9,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 594 753 € -3,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 35 220 393 € 8,3 %
Náklady na materiál, energie 2 088 798 € -7,8 %
Služby 1 594 443 € 33,9 %
Pridaná hodnota 9 451 102 € 11,8 %
Osobné náklady 8 405 232 € 9,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 658 016 € 1,2 %
Opravné položky -100 € -117,4 %
Ostatné výnosy 709 879 € 43,1 %
Iné prevádzkové náklady 463 871 € 23,2 %
Zisk z predaja majetku 137 361 € 78,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 771 323 € 128,5 %
HV z finančnej činnosti -169 802 € -18,2 %
z toho Nákladové úroky 96 352 € 129,3 %
HV pred zdanením 601 521 € 210,2 %
Daň 152 288 € 256,2 %
HV po zdanení 449 233 € 197,2 %
EBITDA 1 291 878 € 41,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 399 791 € 0,9 %
 
Neobežný majetok 9 827 079 € -0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 089 592 € -0,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 036 € -73,5 %
Dlhodobý finančný majetok 736 451 € 0,0 %
 
Obežný majetok 3 565 818 € 6,8 %
Zásoby 2 606 708 € 10,3 %
Dlhodobé pohľadávky 97 609 € -45,3 %
Krátkodobé pohľadávky 198 146 € -13,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 663 355 € 16,5 %
 
Časové rozlíšenie 6 894 € -78,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 399 791 € 0,9 %
 
Vlastné imanie
4 687 596 € 8,7 %
Základné imanie 914 584 € -0,9 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 323 779 € 2,6 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 449 233 € 197,2 %
 
Záväzky 8 651 939 € -3,2 %
Dlhodobé záväzky 913 097 € -8,3 %
Krátkodobé záväzky 4 408 872 € 0,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 002 649 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé 689 680 € -40,3 %
Bankové úvery krátkodobé 870 449 € -11,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 767 192 € 91,8 %
 
Časové rozlíšenie 60 256 € 152,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?