COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo, Topoľčany
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Sídlo:
Stummerova 5
95521 Topoľčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Dr/97/N
Od 16.8.1953, posledná zmena 27.4.2021
Štatutárny orgán:
 • Ing. Vladimír Habaj
 • JUDr. Peter Habaj
 • Marian Čambál
 • Ing. Mária Medeková
 • Ing. Róbert Baran
 • Ing. Tatiana Novotná
 • Ing. Viera Laurová
 • Ing. Viola Krajčíková
 • Anton Lauko
IČO:
00168904
DIČ:
2020369615

IČ DPH:

SK2020369615
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
82 363 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 421 985 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 151 132 EUR vzrástol medziročne o 85 592 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,8% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 42 770 952 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 253 111 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,46%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,8%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,01%.

Absolútne ukazovatele

45 118 417 €

7,5 %

8 450 130 €

7,5 %

13 277 088 €

6,5 %

4 313 757 €

2,1 %

-3 218 504 €

3,3 %

Relatívne ukazovatele

19.02 %

-0,0 %

1.10

-0,0

1.14 %

0,6 %

67.51 %

1,4 %

0.13

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 42 770 952 € 7,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 651 033 € 12,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 735 € -84,6 %
Náklady na predaj tovaru 32 517 841 € 5,6 %
Náklady na materiál, energie 2 264 347 € 43,5 %
Služby 1 190 402 € 9,8 %
Pridaná hodnota 8 450 130 € 7,5 %
Osobné náklady 7 658 968 € 8,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 650 387 € 0,6 %
Opravné položky -46 € -102,1 %
Ostatné výnosy 496 189 € 18,8 %
Iné prevádzkové náklady 376 562 € -1,5 %
Zisk z predaja majetku 77 085 € -35,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 337 532 € 22,2 %
HV z finančnej činnosti -143 643 € 1,8 %
z toho Nákladové úroky 42 017 € 51,6 %
HV pred zdanením 193 889 € 49,1 %
Daň 42 758 € -33,7 %
HV po zdanení 151 132 € 130,6 %
EBITDA 910 788 € 13,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 277 088 € 6,5 %
 
Neobežný majetok 9 904 286 € 2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 163 925 € 3,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 910 € -42,4 %
Dlhodobý finančný majetok 736 451 € -9,9 %
 
Obežný majetok 3 340 182 € 19,8 %
Zásoby 2 363 140 € 16,5 %
Dlhodobé pohľadávky 178 428 € 18,3 %
Krátkodobé pohľadávky 229 331 € -9,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 569 283 € 59,6 %
 
Časové rozlíšenie 32 620 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 277 088 € 6,5 %
 
Vlastné imanie
4 313 757 € 2,1 %
Základné imanie 922 526 € -3,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 240 100 € 1,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 151 132 € 130,6 %
 
Záväzky 8 939 484 € 8,7 %
Dlhodobé záväzky 996 206 € -11,6 %
Krátkodobé záväzky 4 407 448 € 0,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 002 642 € -3,3 %
Bankové úvery dlhodobé 1 154 280 € 37,0 %
Bankové úvery krátkodobé 978 941 € 78,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 399 967 € 36,7 %
 
Časové rozlíšenie 23 847 € 87,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?