COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA, spotrebné družstvo
 • JEDNOTA, spotrebné družstvo, Trnava
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Sídlo:
Trojičné námestie 5915/9
91842 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/51/T
Od 16.8.1953, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Mária Roháčová
 • Ing. Milan Mihálik
 • Ing. Andrea Neštická
 • Ing. Bohuslav Uváčik
 • Ing. Darina Ondrušová
 • Ing. Ján Štrbo
 • Ing. Jana Budinská
 • Alžbeta Juríková
 • Ing. Veronika Zemková
IČO:
00168921
DIČ:
2020390174

IČ DPH:

SK2020390174
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
120 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 69 071 318 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 394 990 EUR vzrástol medziročne o 864 353 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,79% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 67 135 207 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 067 926 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,77%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,39%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,39%.

Absolútne ukazovatele

69 362 971 €

10,1 %

15 795 438 €

16,2 %

28 721 621 €

4,0 %

13 407 718 €

10,4 %

-4 315 393 €

3,7 %

Relatívne ukazovatele

22.87 %

1,1 %

1.31

0,1

4.86 %

2,9 %

53.32 %

-2,7 %

0.25

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 67 135 207 € 10,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 936 111 € 29,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 50 067 281 € 9,0 %
Náklady na materiál, energie 1 452 091 € 6,8 %
Služby 1 756 508 € 9,4 %
Pridaná hodnota 15 795 438 € 16,2 %
Osobné náklady 12 081 669 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 298 240 € 8,0 %
Opravné položky 10 080 € 98,0 %
Ostatné výnosy 48 159 € -82,5 %
Iné prevádzkové náklady 629 430 € -5,2 %
Zisk z predaja majetku 101 695 € -9,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 925 873 € 125,7 %
HV z finančnej činnosti -159 969 € 9,4 %
z toho Nákladové úroky 90 650 € -7,1 %
HV pred zdanením 1 765 904 € 161,0 %
Daň 370 914 € 153,9 %
HV po zdanení 1 394 990 € 162,9 %
EBITDA 3 122 418 € 60,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 721 621 € 4,0 %
 
Neobežný majetok 23 223 791 € 2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 556 449 € 2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 466 € 37,4 %
Dlhodobý finančný majetok 1 652 876 € 0,0 %
 
Obežný majetok 5 466 554 € 11,5 %
Zásoby 2 972 640 € 20,2 %
Dlhodobé pohľadávky 87 700 € 13,0 %
Krátkodobé pohľadávky 967 263 € 32,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 438 951 € -11,1 %
 
Časové rozlíšenie 31 276 € 18,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 721 621 € 4,0 %
 
Vlastné imanie
13 407 718 € 10,4 %
Základné imanie 1 214 480 € -1,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 188 544 € -0,1 %
HV minulých rokov 3 609 704 € 13,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 394 990 € 162,9 %
 
Záväzky 15 243 170 € -0,8 %
Dlhodobé záväzky 2 433 966 € 10,0 %
Krátkodobé záväzky 7 796 432 € 19,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 300 000 € -27,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 858 358 € -31,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 854 414 € 9,6 %
 
Časové rozlíšenie 70 733 € -36,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?