COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA, spotrebné družstvo
 • JEDNOTA, spotrebné družstvo, Trnava
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Sídlo:
Trojičné námestie 5915/9
91842 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/51/T
Od 16.8.1953, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Mária Roháčová
 • Ing. Milan Mihálik
 • Ing. Andrea Neštická
 • Ing. Bohuslav Uváčik
 • Ing. Darina Ondrušová
 • Ing. Ján Štrbo
 • Ing. Jana Budinská
 • Alžbeta Juríková
 • Ing. Veronika Zemková
IČO:
00168921
DIČ:
2020390174

IČ DPH:

SK2020390174
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
120 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 77 520 375 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 199 472 EUR poklesol medziročne o 195 518 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,22% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 75 165 891 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 19 525 894 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 84,5%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,05%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,33%.

Absolútne ukazovatele

78 117 935 €

12,6 %

17 391 170 €

10,1 %

29 297 247 €

2,0 %

14 468 680 €

7,9 %

-5 684 845 €

-31,7 %

Relatívne ukazovatele

22.43 %

-0,4 %

1.26

-0,1

4.09 %

-0,8 %

50.61 %

-2,7 %

0.23

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 75 165 891 € 12,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 354 484 € 21,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 55 639 997 € 11,1 %
Náklady na materiál, energie 2 679 145 € 84,5 %
Služby 1 810 063 € 3,0 %
Pridaná hodnota 17 391 170 € 10,1 %
Osobné náklady 13 812 600 € 14,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 478 196 € 13,9 %
Opravné položky 14 282 € 41,7 %
Ostatné výnosy 397 773 € %

Iné prevádzkové náklady 698 075 € 10,9 %
Zisk z predaja majetku 1 842 € -98,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 787 632 € -7,2 %
HV z finančnej činnosti -270 827 € -69,3 %
z toho Nákladové úroky 221 696 € 144,6 %
HV pred zdanením 1 516 805 € -14,1 %
Daň 317 333 € -14,4 %
HV po zdanení 1 199 472 € -14,0 %
EBITDA 3 263 986 € 4,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 297 247 € 2,0 %
 
Neobežný majetok 23 393 998 € 0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 803 422 € 1,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 626 € 1,1 %
Dlhodobý finančný majetok 1 575 950 € -4,7 %
 
Obežný majetok 5 859 117 € 7,2 %
Zásoby 3 109 435 € 4,6 %
Dlhodobé pohľadávky 98 882 € 12,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 155 647 € 19,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 495 153 € 3,9 %
 
Časové rozlíšenie 44 132 € 41,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 297 247 € 2,0 %
 
Vlastné imanie
14 468 680 € 7,9 %
Základné imanie 1 196 018 € -1,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 191 417 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 881 773 € 35,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 199 472 € -14,0 %
 
Záväzky 14 767 541 € -3,1 %
Dlhodobé záväzky 2 381 048 € -2,2 %
Krátkodobé záväzky 7 505 815 € -3,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 922 371 € 111,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 958 307 € 12,2 %
 
Časové rozlíšenie 61 026 € -13,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?