COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA, spotrebné družstvo Č a d c a
Aktualizované 27.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Sídlo:
Palárikova 87
02201 Čadca
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/41/L
Od 20.9.1953, posledná zmena 20.10.2020
Štatutárny orgán:
 • Viera Kajánková
 • Bohuslav Cyprich
 • Ing. František Strnádel
 • Ing. Martin Janík
 • Ing. Miroslav Janík
 • Ivan Ďuraj
 • Michal Jargaš
 • Milan Papučík
IČO:
00168947
DIČ:
2020421194

IČ DPH:

SK2020421194
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
85 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 123 556 842 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 896 916 EUR vzrástol medziročne o 819 122 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,86% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 121 390 797 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 28 337 783 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,1%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,05%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,62%.

Absolútne ukazovatele

124 045 457 €

9,8 %

23 554 173 €

11,1 %

33 187 123 €

12,8 %

18 269 736 €

16,7 %

857 100 €

255,6 %

Relatívne ukazovatele

19.06 %

0,2 %

1.24

0,1

5.72 %

2,1 %

44.95 %

-1,8 %

0.40

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 121 390 797 € 9,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 166 045 € 25,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 93 053 014 € 8,9 %
Náklady na materiál, energie 3 606 881 € 29,1 %
Služby 3 342 774 € 4,0 %
Pridaná hodnota 23 554 173 € 11,1 %
Osobné náklady 18 932 138 € 6,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 640 209 € 13,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 138 674 € 109,1 %
Iné prevádzkové náklady 777 423 € 30,5 %
Zisk z predaja majetku 5 833 € -52,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 348 910 € 58,9 %
HV z finančnej činnosti 5 753 € 105,6 %
z toho Nákladové úroky 270 € -4,6 %
HV pred zdanením 2 354 663 € 71,3 %
Daň 457 747 € 54,1 %
HV po zdanení 1 896 916 € 76,0 %
EBITDA 3 983 286 € 36,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 187 123 € 12,8 %
 
Neobežný majetok 20 227 478 € 8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 625 337 € 4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 30 410 € -40,2 %
Dlhodobý finančný majetok 1 571 731 € 102,4 %
 
Obežný majetok 12 758 323 € 19,4 %
Zásoby 7 859 138 € 25,0 %
Dlhodobé pohľadávky 418 650 € 39,5 %
Krátkodobé pohľadávky 1 886 949 € 18,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 593 586 € 3,6 %
 
Časové rozlíšenie 201 322 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 187 123 € 12,8 %
 
Vlastné imanie
18 269 736 € 16,7 %
Základné imanie 1 119 656 € -0,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 15 040 026 € 13,5 %
HV minulých rokov 213 138 € 0,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 896 916 € 76,0 %
 
Záväzky 14 913 342 € 8,5 %
Dlhodobé záväzky 985 882 € 11,1 %
Krátkodobé záväzky 11 679 850 € 6,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 247 610 € 18,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 045 € -41,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?