COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, Liptovsko - Spišské spotrebné družstvo
 • Jednota spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Sídlo:
ul. 1.mája 54
03125 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/71/L
Od 13.9.1953, posledná zmena 21.4.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ján Šlauka
 • Ing. Katarína Hrušková
 • Ing. Ladislav Trnka
 • Ing. Miroslav Šlauka
 • Jozef Dolný
 • JUDr. Anna Dávideková
 • Peter Šoltys
 • Ing. Iveta Ághová
 • Ing. Ján Buroci
IČO:
00168963
DIČ:
2020428762

IČ DPH:

SK2020428762
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
200 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 306 366 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 871 242 EUR vzrástol medziročne o 649 054 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,48% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 71 850 143 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 148 049 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,98%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,78%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,54%.

Absolútne ukazovatele

73 708 118 €

12,9 %

14 497 658 €

15,0 %

19 661 025 €

5,9 %

8 434 905 €

9,5 %

-3 008 418 €

19,1 %

Relatívne ukazovatele

19.78 %

0,3 %

1.27

0,1

4.43 %

3,2 %

57.10 %

-1,4 %

0.24

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 71 850 143 € 13,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 456 223 € 12,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 54 702 094 € 12,8 %
Náklady na materiál, energie 2 546 049 € 24,0 %
Služby 1 560 565 € 2,8 %
Pridaná hodnota 14 497 658 € 15,0 %
Osobné náklady 11 422 785 € 6,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 360 299 € 5,1 %
Opravné položky 6 653 € %

Ostatné výnosy 181 673 € 28,9 %
Iné prevádzkové náklady 682 709 € 6,0 %
Zisk z predaja majetku 28 712 € -91,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 235 597 € 188,5 %
HV z finančnej činnosti -88 281 € 21,5 %
z toho Nákladové úroky 47 230 € -3,1 %
HV pred zdanením 1 147 316 € 263,2 %
Daň 276 074 € 194,7 %
HV po zdanení 871 242 € 292,1 %
EBITDA 2 567 184 € 86,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 661 025 € 5,9 %
 
Neobežný majetok 13 511 119 € 0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 844 537 € 0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 090 € %

Dlhodobý finančný majetok 1 637 492 € -0,2 %
 
Obežný majetok 6 034 583 € 20,3 %
Zásoby 3 853 033 € 18,7 %
Dlhodobé pohľadávky 103 011 € 1,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 530 478 € 19,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 548 061 € 41,1 %
 
Časové rozlíšenie 115 323 € 44,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 661 025 € 5,9 %
 
Vlastné imanie
8 434 905 € 9,5 %
Základné imanie 2 876 568 € -0,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 687 095 € 1,8 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 871 242 € 292,1 %
 
Záväzky 11 219 748 € 3,6 %
Dlhodobé záväzky 1 323 660 € 5,3 %
Krátkodobé záväzky 7 487 984 € 18,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 560 957 € -34,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 847 147 € -4,1 %
 
Časové rozlíšenie 6 372 € -75,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?