COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo Martin
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo
Sídlo:
ul. SNP 136
03917 Turčianske Teplice
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/70/L
Od 13.9.1953, posledná zmena 15.7.2021
Štatutárny orgán:
 • Libor Pomikálek
 • Mária Boháčová
 • Mgr. Dušan Lichner
 • Bibiana Hubáčková
 • Ing. Ľubomír Krupinský
 • Ing. Renáta Muchová
 • Ing. Ján Koza
 • Ing. Zuzana Turcerová
 • Miroslav Šimko
IČO:
00168980
DIČ:
2020435692

IČ DPH:

SK2020435692
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
65 590 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 424 352 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení 370 458 EUR vzrástol medziročne o 124 105 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,71% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 44 702 284 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 274 947 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 73,56%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,59%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,12%.

Absolútne ukazovatele

45 749 410 €

9,2 %

9 037 443 €

6,5 %

12 623 430 €

10,4 %

4 087 752 €

11,5 %

-1 350 440 €

26,1 %

Relatívne ukazovatele

19.90 %

-0,5 %

1.14

0,0

2.93 %

0,8 %

67.62 %

-0,3 %

0.28

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 702 284 € 8,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 722 068 € 37,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 20 158 € 57,5 %
Náklady na predaj tovaru 33 427 337 € 7,8 %
Náklady na materiál, energie 2 054 417 € 73,6 %
Služby 925 313 € 3,6 %
Pridaná hodnota 9 037 443 € 6,5 %
Osobné náklady 7 922 643 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 631 898 € 1,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 31 529 € -68,3 %
Iné prevádzkové náklady 133 174 € 5,5 %
Zisk z predaja majetku 107 352 € 33,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 488 609 € 27,3 %
HV z finančnej činnosti -40 867 € 49,5 %
z toho Nákladové úroky 50 426 € 3,0 %
HV pred zdanením 447 742 € 47,8 %
Daň 77 284 € 36,5 %
HV po zdanení 370 458 € 50,4 %
EBITDA 1 013 155 € 9,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 623 430 € 10,4 %
 
Neobežný majetok 8 522 880 € 5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 008 538 € 4,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 351 € -85,7 %
Dlhodobý finančný majetok 1 513 991 € 12,7 %
 
Obežný majetok 4 015 049 € 20,5 %
Zásoby 2 559 227 € 18,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 528 736 € 10,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 927 086 € 34,8 %
 
Časové rozlíšenie 85 501 € 197,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 623 430 € 10,4 %
 
Vlastné imanie
4 087 752 € 11,5 %
Základné imanie 182 973 € -0,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 534 321 € 9,3 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 370 458 € 50,4 %
 
Záväzky 8 370 498 € 9,2 %
Dlhodobé záväzky 1 612 683 € -12,9 %
Krátkodobé záväzky 4 044 187 € 16,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 249 992 € 296,2 %
Bankové úvery krátkodobé 1 241 623 € -23,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 222 013 € 82,6 %
 
Časové rozlíšenie 165 180 € 55,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?