COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo Prievidza
 • Jednota, spotrebné družstvo
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
Sídlo:
A. Hlinku I. 437
97168 Prievidza
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Dr/121/R
Od 25.11.1956, posledná zmena 22.11.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ján Budovič
 • Ing. Janka Madajová
 • Ing. Oľga Majerová
 • Ing. Stanislav Paulík
 • Ing. Antonín Cholasta
 • Ing. Anton Pavlíček
 • Mgr. Božena Borková
 • Mgr. Zdenka Gamanová
IČO:
00169005
DIČ:
2020466668

IČ DPH:

SK2020466668
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 96 403 836 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 578 978 EUR vzrástol medziročne o 1 504 981 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,25% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 94 621 315 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 22 650 559 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 110,98%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 46,61%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,02%.

Absolútne ukazovatele

98 304 779 €

13,3 %

17 972 056 €

0,4 %

30 355 650 €

18,9 %

19 165 035 €

21,9 %

1 509 295 €

%

Relatívne ukazovatele

18.64 %

-2,1 %

1.36

-0,1

11.79 %

3,7 %

36.87 %

-1,5 %

0.55

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 94 621 315 € 11,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 782 521 € 38,3 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 283 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 71 970 756 € 10,9 %
Náklady na materiál, energie 4 312 295 € 111,0 %
Služby 2 149 012 € 46,6 %
Pridaná hodnota 17 972 056 € 0,4 %
Osobné náklady 13 260 884 € 9,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 009 829 € 17,5 %
Opravné položky 107 € 100,0 %
Ostatné výnosy 1 326 337 € %

Iné prevádzkové náklady -91 344 € -106,3 %
Zisk z predaja majetku 6 796 € -77,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 125 713 € 50,6 %
HV z finančnej činnosti 215 424 € %

z toho Nákladové úroky 27 682 € 177,4 %
HV pred zdanením 4 341 137 € 56,3 %
Daň 762 159 € 8,5 %
HV po zdanení 3 578 978 € 72,6 %
EBITDA 6 128 746 € 38,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 355 650 € 18,9 %
 
Neobežný majetok 21 803 955 € 16,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 614 916 € 16,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 163 501 € 38,2 %
Dlhodobý finančný majetok 2 025 538 € 14,8 %
 
Obežný majetok 8 275 930 € 25,0 %
Zásoby 4 676 156 € 5,4 %
Dlhodobé pohľadávky 31 060 € 0,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 517 467 € 173,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 051 247 € -14,6 %
 
Časové rozlíšenie 275 765 € 75,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 355 650 € 18,9 %
 
Vlastné imanie
19 165 035 € 21,9 %
Základné imanie 662 994 € -1,6 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 14 673 063 € 14,8 %
HV minulých rokov 250 000 € 25,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 578 978 € 72,6 %
 
Záväzky 10 813 305 € 14,1 %
Dlhodobé záväzky 2 625 338 € 55,2 %
Krátkodobé záväzky 6 478 260 € 8,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 115 570 € -7,2 %
Bankové úvery dlhodobé 139 700 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 40 200 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 414 237 € -17,4 %
 
Časové rozlíšenie 377 310 € 16,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?