COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo Prievidza
 • Jednota, spotrebné družstvo
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
Sídlo:
A. Hlinku I. 437
97168 Prievidza
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Dr/121/R
Od 25.11.1956, posledná zmena 22.11.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ján Budovič
 • Ing. Janka Madajová
 • Ing. Oľga Majerová
 • Ing. Stanislav Paulík
 • Ing. Antonín Cholasta
 • Ing. Anton Pavlíček
 • Mgr. Božena Borková
 • Mgr. Zdenka Gamanová
IČO:
00169005
DIČ:
2020466668

IČ DPH:

SK2020466668
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 86 298 465 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 073 997 EUR vzrástol medziročne o 306 679 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,96% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 85 009 552 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 20 113 319 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,51%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,53%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,11%.

Absolútne ukazovatele

86 783 774 €

10,9 %

17 892 484 €

13,7 %

25 529 225 €

8,7 %

15 727 811 €

14,0 %

348 041 €

-58,6 %

Relatívne ukazovatele

20.73 %

0,5 %

1.47

0,1

8.12 %

0,6 %

38.39 %

-2,9 %

0.36

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 85 009 552 € 10,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 288 913 € 30,8 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 64 896 233 € 10,3 %
Náklady na materiál, energie 2 043 946 € 25,5 %
Služby 1 465 802 € -9,5 %
Pridaná hodnota 17 892 484 € 13,7 %
Osobné náklady 12 163 219 € 4,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 710 468 € 5,1 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 131 537 € 2,5 %
Iné prevádzkové náklady 1 441 129 € %

Zisk z predaja majetku 29 643 € 56,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 738 848 € 19,6 %
HV z finančnej činnosti 37 920 € 173,8 %
z toho Nákladové úroky 9 978 € 44,6 %
HV pred zdanením 2 776 768 € 24,0 %
Daň 702 771 € 49,1 %
HV po zdanení 2 073 997 € 17,4 %
EBITDA 4 419 673 € 13,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 529 225 € 8,7 %
 
Neobežný majetok 18 752 196 € 25,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 869 110 € 26,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 118 270 € 59,2 %
Dlhodobý finančný majetok 1 764 816 € 13,1 %
 
Obežný majetok 6 620 286 € -21,8 %
Zásoby 4 437 701 € 26,5 %
Dlhodobé pohľadávky 30 820 € -30,1 %
Krátkodobé pohľadávky 920 978 € 5,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 230 787 € -69,5 %
 
Časové rozlíšenie 156 743 € 102,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 529 225 € 8,7 %
 
Vlastné imanie
15 727 811 € 14,0 %
Základné imanie 673 534 € -2,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 780 280 € 14,7 %
HV minulých rokov 200 000 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 073 997 € 17,4 %
 
Záväzky 9 478 730 € 0,5 %
Dlhodobé záväzky 1 691 588 € 63,6 %
Krátkodobé záväzky 5 951 013 € -18,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 124 471 € -1,5 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 711 658 € 72,9 %
 
Časové rozlíšenie 322 684 € 27,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?