COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA, spotrebné družstvo
 • JEDNOTA spotrebné družstvo Zvolen so sídlom v Krupine
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Sídlo:
Svätotrojičné námestie 22
96301 Krupina
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Dr/80/S
Od 8.2.1953, posledná zmena 5.4.2023
Štatutárny orgán:
 • Mgr. Božena Ľauková
 • Mgr. Mária Luptáková
 • Ing. Ján Piecka
 • Ing. Ján Ungvarský
 • Ing. Jana Šebianová
 • Ing. Jozef Golian
 • Ing. Jozef Vahančík
 • Ing. Miroslav Rybár
 • Ing. Pavel Koľ
IČO:
00169021
DIČ:
2020473950

IČ DPH:

SK2020473950
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 144 016 819 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 911 700 EUR vzrástol medziročne o 894 104 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,18% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 140 842 310 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 33 083 287 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,64%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,4%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,36%.

Absolútne ukazovatele

146 442 460 €

9,2 %

28 839 181 €

11,4 %

48 687 373 €

4,0 %

30 626 171 €

10,1 %

1 370 131 €

-4,5 %

Relatívne ukazovatele

20.02 %

0,4 %

1.34

0,1

8.03 %

1,6 %

37.10 %

-3,5 %

0.46

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 140 842 310 € 8,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 174 509 € 39,0 %
Zmena stavu zásob 1 723 € 18,1 %
Aktivácia 1 034 285 € 26,4 %
Náklady na predaj tovaru 107 759 023 € 8,5 %
Náklady na materiál, energie 4 309 925 € 21,6 %
Služby 4 144 698 € -1,4 %
Pridaná hodnota 28 839 181 € 11,4 %
Osobné náklady 21 490 950 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 693 421 € 20,1 %
Opravné položky -7 933 € -167,9 %
Ostatné výnosy 460 729 € 25,7 %
Iné prevádzkové náklady 596 576 € 18,2 %
Zisk z predaja majetku 210 023 € 288,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 736 919 € 34,5 %
HV z finančnej činnosti 167 357 € -27,5 %
z toho Nákladové úroky 51 828 € -50,5 %
HV pred zdanením 4 904 276 € 30,6 %
Daň 992 576 € 34,8 %
HV po zdanení 3 911 700 € 29,6 %
EBITDA 7 212 384 € 26,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
48 687 373 € 4,0 %
 
Neobežný majetok 35 897 599 € 1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 31 414 689 € 5,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 000 € 250,8 %
Dlhodobý finančný majetok 4 472 910 € -19,2 %
 
Obežný majetok 12 335 593 € 9,6 %
Zásoby 7 335 821 € 12,5 %
Dlhodobé pohľadávky 403 566 € 5,6 %
Krátkodobé pohľadávky 2 114 307 € -9,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 481 899 € 23,0 %
 
Časové rozlíšenie 454 181 € 170,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 48 687 373 € 4,0 %
 
Vlastné imanie
30 626 171 € 10,1 %
Základné imanie 379 243 € -0,3 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 022 589 € -3,9 %
HV minulých rokov 14 312 639 € 20,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 911 700 € 29,6 %
 
Záväzky 18 035 569 € -4,8 %
Dlhodobé záväzky 2 174 839 € -50,1 %
Krátkodobé záväzky 10 700 128 € 15,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 2 124 074 € -12,0 %
Bankové úvery krátkodobé 290 316 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 746 212 € 4,7 %
 
Časové rozlíšenie 25 633 € -57,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?