COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo Žiar nad Hronom so sídlom v Žarnovici
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
Sídlo:
Bystrická 44
96681 Žarnovica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Dr/82/S
Od 19.7.1953, posledná zmena 10.5.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Peter Tužinský
 • Lýdia Bratková
 • Mária Jazvinská
 • Ábel Tužinský
 • Eva Lacová
 • Helena Dodoková
 • Ing. Daniel Koštenský
IČO:
00169030
DIČ:
2020478086

IČ DPH:

SK2020478086
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
209 076 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 12.04.2023 ako riadna.

Firma COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 998 174 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 177 471 EUR vzrástol medziročne o 97 580 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 680 515 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 919 292 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 26%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,09%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,04%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,27%.

Absolútne ukazovatele

38 548 314 €

7,4 %

7 746 691 €

4,1 %

12 378 557 €

-0,5 %

4 385 240 €

4,1 %

-2 430 973 €

9,2 %

Relatívne ukazovatele

20.39 %

-0,4 %

1.12

-0,0

1.43 %

0,8 %

64.57 %

-1,6 %

0.15

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 680 515 € 5,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 317 659 € 90,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 761 223 € 6,5 %
Náklady na materiál, energie 1 482 476 € 27,1 %
Služby 1 007 784 € -4,0 %
Pridaná hodnota 7 746 691 € 4,1 %
Osobné náklady 6 910 725 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 514 309 € 8,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 135 310 € %

Iné prevádzkové náklady 322 651 € 39,1 %
Zisk z predaja majetku 279 659 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 413 975 € 75,1 %
HV z finančnej činnosti -135 315 € 10,9 %
z toho Nákladové úroky 69 756 € 1,0 %
HV pred zdanením 278 660 € 229,9 %
Daň 101 189 € %

HV po zdanení 177 471 € 122,1 %
EBITDA 648 625 € -3,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 378 557 € -0,5 %
 
Neobežný majetok 8 297 828 € -3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 090 186 € -3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 16 194 € %

Dlhodobý finančný majetok 191 448 € 0,0 %
 
Obežný majetok 3 914 390 € 5,2 %
Zásoby 3 092 557 € -2,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 415 764 € 44,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 406 069 € 57,9 %
 
Časové rozlíšenie 166 339 € 16,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 378 557 € -0,5 %
 
Vlastné imanie
4 385 240 € 4,1 %
Základné imanie 1 472 241 € 3,6 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 735 528 € 0,9 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 177 471 € 122,1 %
 
Záväzky 7 987 268 € -2,8 %
Dlhodobé záväzky 111 721 € 23,8 %
Krátkodobé záväzky 4 671 055 € 1,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 291 919 € -14,6 %
Bankové úvery krátkodobé 1 834 598 € -4,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 77 975 € -1,1 %
 
Časové rozlíšenie 6 049 € 84,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?