COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota, spotrebné družstvo Žiar nad Hronom so sídlom v Žarnovici
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
Sídlo:
Bystrická 44
96681 Žarnovica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Dr/82/S
Od 19.7.1953, posledná zmena 25.4.2024
Štatutárny orgán:
 • Ábel Tužinský
 • Eva Lacová
 • Helena Dodoková
 • Ing. Daniel Koštenský
 • Ing. Peter Tužinský
 • Lýdia Bratková
 • Mária Jazvinská
IČO:
00169030
DIČ:
2020478086

IČ DPH:

SK2020478086
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
209 216 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 40 121 904 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 102 315 EUR poklesol medziročne o 75 156 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,67% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 39 741 502 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 908 014 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 71,48%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,13%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,06%.

Absolútne ukazovatele

41 110 156 €

6,6 %

7 656 530 €

-1,2 %

13 039 552 €

5,3 %

4 461 303 €

1,7 %

-2 407 712 €

1,0 %

Relatívne ukazovatele

19.08 %

-1,3 %

1.04

-0,1

0.78 %

-0,6 %

65.79 %

1,2 %

0.15

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 39 741 502 € 5,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 380 402 € 19,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 833 488 € 3,9 %
Náklady na materiál, energie 2 542 135 € 71,5 %
Služby 1 089 751 € 8,1 %
Pridaná hodnota 7 656 530 € -1,2 %
Osobné náklady 7 329 718 € 6,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 521 355 € 1,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 638 704 € %

Iné prevádzkové náklady 234 162 € -27,4 %
Zisk z predaja majetku 174 256 € -37,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 384 255 € -7,2 %
HV z finančnej činnosti -224 594 € -66,0 %
z toho Nákladové úroky 156 939 € 125,0 %
HV pred zdanením 159 661 € -42,7 %
Daň 57 346 € -43,3 %
HV po zdanení 102 315 € -42,3 %
EBITDA 731 354 € 12,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 039 552 € 5,3 %
 
Neobežný majetok 8 278 781 € -0,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 073 948 € -0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 385 € -17,3 %
Dlhodobý finančný majetok 191 448 € 0,0 %
 
Obežný majetok 4 634 852 € 18,4 %
Zásoby 3 680 516 € 19,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 434 515 € 4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 519 821 € 28,0 %
 
Časové rozlíšenie 125 919 € -24,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 039 552 € 5,3 %
 
Vlastné imanie
4 461 303 € 1,7 %
Základné imanie 1 609 502 € 9,3 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 749 486 € 0,5 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 102 315 € -42,3 %
 
Záväzky 8 570 208 € 7,3 %
Dlhodobé záväzky 129 065 € 15,5 %
Krátkodobé záväzky 5 384 032 € 15,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 202 807 € -6,9 %
Bankové úvery krátkodobé 1 776 410 € -3,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 77 894 € -0,1 %
 
Časové rozlíšenie 8 041 € 32,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?