COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA spotrebné družstvo Žilina
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Sídlo:
Predmestská 71
01083 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/53/L
Od 2.8.1953, posledná zmena 29.4.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Katarína Bógová
 • Ing. Katarína Trizuliaková
 • Ing. Adriana Holienková
 • Ing. Marián Jandačka
 • Ing. Vincent Vojtek
 • Ing. Zita Bógová
 • Mgr. Viera Hreusíková
 • RNDr. Miriam Drígeľová
IČO:
00169048
DIČ:
2020449277

IČ DPH:

SK2020449277
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
108 800 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 124 599 468 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 184 814 EUR poklesol medziročne o 277 786 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,32% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 123 188 025 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 29 716 611 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,32%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,65%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,68%.

Absolútne ukazovatele

125 293 670 €

12,3 %

24 702 094 €

10,2 %

42 226 589 €

14,3 %

25 432 513 €

7,8 %

2 002 743 €

44,3 %

Relatívne ukazovatele

19.83 %

-0,4 %

1.35

-0,0

5.17 %

-1,5 %

39.77 %

3,6 %

0.49

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 123 188 025 € 12,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 411 443 € 72,8 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 16 695 € 192,0 %
Náklady na predaj tovaru 93 471 414 € 13,6 %
Náklady na materiál, energie 3 166 033 € 33,3 %
Služby 3 276 622 € -6,7 %
Pridaná hodnota 24 702 094 € 10,2 %
Osobné náklady 18 266 531 € 11,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 236 717 € 18,8 %
Opravné položky -43 032 € -272,5 %
Ostatné výnosy 218 066 € 58,3 %
Iné prevádzkové náklady 2 023 557 € 59,4 %
Zisk z predaja majetku 104 520 € -64,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 540 907 € -23,5 %
HV z finančnej činnosti 6 361 € 105,8 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 2 547 268 € -20,7 %
Daň 362 454 € -51,5 %
HV po zdanení 2 184 814 € -11,3 %
EBITDA 4 630 072 € -5,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 226 589 € 14,3 %
 
Neobežný majetok 27 696 591 € 11,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 944 777 € 11,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 85 812 € -11,2 %
Dlhodobý finančný majetok 1 666 002 € 11,4 %
 
Obežný majetok 14 140 765 € 19,8 %
Zásoby 7 943 812 € 23,1 %
Dlhodobé pohľadávky 866 162 € 148,5 %
Krátkodobé pohľadávky 2 634 774 € 22,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 696 017 € -5,3 %
 
Časové rozlíšenie 389 233 € 112,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 226 589 € 14,3 %
 
Vlastné imanie
25 432 513 € 7,8 %
Základné imanie 1 336 570 € -0,9 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 21 911 129 € 10,8 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 184 814 € -11,3 %
 
Záväzky 16 639 443 € 25,9 %
Dlhodobé záväzky 1 689 391 € 10,9 %
Krátkodobé záväzky 11 506 460 € 13,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 443 592 € 118,7 %
 
Časové rozlíšenie 154 633 € 18,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?