COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota spotrebné družstvo, Prešov
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Sídlo:
Konštantínova 3
08177 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Dr/190/P
Od 17.3.1954, posledná zmena 8.6.2022
Štatutárny orgán:
 • Bc. Jozef Koscelník
 • Ing. Filip Juda
 • Ing. František Michalek
 • Ing. František Tőkőly
 • Ing. Jana Lešková
 • Ing. Štefan Bujňák
 • Ing. Tomáš Plučinský
 • Ľuboš Bernát
 • MVDr. Tatiana Bilinská
IČO:
00169111
DIČ:
2020517741

IČ DPH:

SK2020517741
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.02.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 80 756 703 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 790 489 EUR poklesol medziročne o 348 380 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,44% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 78 861 413 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 18 921 851 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 142,23%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,82%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,82%.

Absolútne ukazovatele

81 776 175 €

14,7 %

15 745 322 €

1,3 %

27 007 086 €

9,6 %

17 766 365 €

10,0 %

350 008 €

-46,0 %

Relatívne ukazovatele

19.50 %

-2,4 %

1.26

-0,1

6.63 %

-2,0 %

34.22 %

-0,2 %

0.43

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 78 861 413 € 13,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 895 290 € 12,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 59 939 562 € 13,4 %
Náklady na materiál, energie 3 442 380 € 142,2 %
Služby 1 629 439 € 26,8 %
Pridaná hodnota 15 745 322 € 1,3 %
Osobné náklady 12 501 331 € 11,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 445 997 € 14,3 %
Opravné položky -170 € -104,6 %
Ostatné výnosy 884 360 € %

Iné prevádzkové náklady 328 333 € -23,1 %
Zisk z predaja majetku 10 338 € 103,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 364 529 € -14,4 %
HV z finančnej činnosti -84 137 € -4,7 %
z toho Nákladové úroky 3 058 € %

HV pred zdanením 2 280 392 € -14,9 %
Daň 489 903 € -9,6 %
HV po zdanení 1 790 489 € -16,3 %
EBITDA 3 800 018 € -5,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 007 086 € 9,6 %
 
Neobežný majetok 19 633 403 € 9,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 715 207 € 11,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 124 € -3,1 %
Dlhodobý finančný majetok 2 913 072 € 1,6 %
 
Obežný majetok 7 166 778 € 7,4 %
Zásoby 4 305 000 € 9,4 %
Dlhodobé pohľadávky 43 247 € 28,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 508 851 € 31,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 309 680 € -15,8 %
 
Časové rozlíšenie 206 905 € 226,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 007 086 € 9,6 %
 
Vlastné imanie
17 766 365 € 10,0 %
Základné imanie 1 996 068 € -0,3 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 275 620 € 6,9 %
HV minulých rokov 2 704 188 € 84,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 790 489 € -16,3 %
 
Záväzky 9 198 531 € 8,7 %
Dlhodobé záväzky 151 327 € -58,9 %
Krátkodobé záväzky 6 938 238 € 15,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 108 966 € 1,6 %
 
Časové rozlíšenie 42 190 € 27,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?