COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Jednota spotrebné družstvo, Prešov
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Sídlo:
Konštantínova 3
08177 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Dr/190/P
Od 17.3.1954, posledná zmena 8.6.2022
Štatutárny orgán:
 • Bc. Jozef Koscelník
 • Ing. Filip Juda
 • Ing. František Michalek
 • Ing. František Tőkőly
 • Ing. Jana Lešková
 • Ing. Štefan Bujňák
 • Ing. Tomáš Plučinský
 • Ľuboš Bernát
 • MVDr. Tatiana Bilinská
IČO:
00169111
DIČ:
2020517741

IČ DPH:

SK2020517741
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 71 118 704 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 138 869 EUR vzrástol medziročne o 1 353 775 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,37% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 69 433 328 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 562 722 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 19,45%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,15%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,29%.

Absolútne ukazovatele

71 306 120 €

11,4 %

15 542 155 €

25,9 %

24 646 580 €

14,8 %

16 150 610 €

14,6 %

648 623 €

-23,1 %

Relatívne ukazovatele

21.85 %

2,5 %

1.39

0,2

8.68 %

5,0 %

34.47 %

0,1 %

0.46

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 69 433 328 € 10,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 685 376 € 32,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 52 870 606 € 9,1 %
Náklady na materiál, energie 1 421 134 € -19,4 %
Služby 1 284 809 € -1,2 %
Pridaná hodnota 15 542 155 € 25,9 %
Osobné náklady 11 180 366 € 11,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 265 363 € 15,6 %
Opravné položky 3 671 € -87,4 %
Ostatné výnosy 90 435 € %

Iné prevádzkové náklady 426 798 € 214,2 %
Zisk z predaja majetku 5 085 € -9,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 761 477 € 153,6 %
HV z finančnej činnosti -80 388 € 12,2 %
z toho Nákladové úroky 55 € 100,0 %
HV pred zdanením 2 681 089 € 168,9 %
Daň 542 220 € 155,7 %
HV po zdanení 2 138 869 € 172,4 %
EBITDA 4 021 755 € 84,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 646 580 € 14,8 %
 
Neobežný majetok 17 912 547 € 14,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 040 155 € 16,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 289 € 165,2 %
Dlhodobý finančný majetok 2 867 103 € 3,5 %
 
Obežný majetok 6 670 685 € 17,1 %
Zásoby 3 936 052 € 22,3 %
Dlhodobé pohľadávky 33 776 € -20,3 %
Krátkodobé pohľadávky 1 145 788 € 50,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 555 069 € -7,1 %
 
Časové rozlíšenie 63 348 € -4,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 646 580 € 14,8 %
 
Vlastné imanie
16 150 610 € 14,6 %
Základné imanie 2 002 556 € -0,4 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 543 866 € 4,3 %
HV minulých rokov 1 465 319 € 23,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 138 869 € 172,4 %
 
Záväzky 8 462 811 € 15,4 %
Dlhodobé záväzky 368 055 € 3,1 %
Krátkodobé záväzky 6 018 475 € 24,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 076 281 € -2,7 %
 
Časové rozlíšenie 33 159 € 2,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?