OMNIA KLF, a. s.

Historický názov:
  • OMNIA, a.s.
  • OMNIA a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OMNIA KLF, a. s.
Sídlo:
Kukučínova 2734
02401 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10691/L
Od 1.12.1990, posledná zmena 2.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Peter Duchovič
  • Ing. Jan Vehovský
  • Ing. Igor Kováč, PhD.
IČO:
00211095
DIČ:
2020464512

IČ DPH:

SK2020464512
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
11 745 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma OMNIA KLF, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 789 967 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 225 328 EUR vzrástol medziročne o 148 171 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 502 710 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 45,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,26%.

Absolútne ukazovatele

60 150 123 €

31,0 %

9 492 454 €

13,1 %

51 119 378 €

11,8 %

11 923 276 €

1,9 %

-5 315 261 €

-4,0 %

Relatívne ukazovatele

25.80 %

-3,4 %

1.65

0,1

0.44 %

0,3 %

76.68 %

2,3 %

0.22

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 789 967 € 28,0 %
Zmena stavu zásob 1 435 954 € 38,9 %
Aktivácia 2 502 710 € 73,7 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 28 355 722 € 36,0 %
Služby 2 880 455 € 45,2 %
Pridaná hodnota 9 492 454 € 13,1 %
Osobné náklady 5 765 924 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 569 885 € 1,8 %
Opravné položky 1 641 € 29,3 %
Ostatné výnosy 18 267 469 € 47,1 %
Iné prevádzkové náklady 18 470 366 € 52,3 %
Zisk z predaja majetku 71 862 € -49,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 023 969 € 25,7 %
HV z finančnej činnosti -1 001 199 € -23,7 %
z toho Nákladové úroky 791 060 € 10,5 %
HV pred zdanením 22 770 € %

Daň -202 558 € -181,5 %
HV po zdanení 225 328 € 192,0 %
EBITDA 3 521 992 € 10,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 119 378 € 11,8 %
 
Neobežný majetok 26 836 775 € -2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 827 415 € -3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 009 360 € 48,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 23 719 287 € 32,8 %
Zásoby 17 609 388 € 38,2 %
Dlhodobé pohľadávky 205 656 € %

Krátkodobé pohľadávky 5 834 484 € 24,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 69 759 € -84,1 %
 
Časové rozlíšenie 563 316 € 82,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 119 378 € 11,8 %
 
Vlastné imanie
11 923 276 € 1,9 %
Základné imanie 11 745 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 612 269 € 0,0 %
HV minulých rokov -5 659 321 € 1,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 225 328 € 192,0 %
 
Záväzky 37 472 354 € 17,0 %
Dlhodobé záväzky 316 242 € -52,8 %
Krátkodobé záväzky 17 054 971 € 51,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 9 397 814 € -5,9 %
Bankové úvery krátkodobé 10 613 489 € 6,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 89 838 € 2,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 723 748 € -13,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?