OMNIA KLF, a. s.

Historický názov:
  • OMNIA, a.s.
  • OMNIA a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OMNIA KLF, a. s.
Sídlo:
Kukučínova 2734
02401 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10691/L
Od 1.12.1990, posledná zmena 5.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Peter Duchovič
  • Ing. Igor Kováč, PhD.
IČO:
00211095
DIČ:
2020464512

IČ DPH:

SK2020464512
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
11 745 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma OMNIA KLF, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 981 733 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,2%. Dosiahnutá strata je 967 382 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 569 626 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,7%.

Absolútne ukazovatele

63 949 025 €

6,3 %

6 803 344 €

-28,3 %

52 334 941 €

2,4 %

11 855 892 €

-0,6 %

-3 601 248 €

32,2 %

Relatívne ukazovatele

18.91 %

-6,9 %

1.06

-0,6

-1.85 %

-2,3 %

77.35 %

0,7 %

0.19

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 301 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 973 432 € -2,2 %
Zmena stavu zásob 473 181 € -67,0 %
Aktivácia 2 569 626 € 2,7 %
Náklady na predaj tovaru 8 301 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 29 430 663 € 3,8 %
Služby 2 782 232 € -3,4 %
Pridaná hodnota 6 803 344 € -28,3 %
Osobné náklady 6 440 348 € 11,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 537 443 € -1,3 %
Opravné položky 17 771 € %

Ostatné výnosy 17 737 625 € -2,9 %
Iné prevádzkové náklady 17 914 381 € -3,0 %
Zisk z predaja majetku 420 801 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -1 948 173 € -290,3 %
HV z finančnej činnosti 976 622 € 197,5 %
z toho Nákladové úroky 1 673 814 € 111,6 %
HV pred zdanením -971 551 € %
Daň -4 169 € 97,9 %
HV po zdanení -967 382 € %
EBITDA 168 469 € -95,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 334 941 € 2,4 %
 
Neobežný majetok 27 682 132 € 3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 884 775 € -19,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 377 357 € 36,5 %
Dlhodobý finančný majetok 5 420 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 24 587 360 € 3,7 %
Zásoby 19 020 275 € 8,0 %
Dlhodobé pohľadávky 210 932 € 2,6 %
Krátkodobé pohľadávky 5 271 592 € -9,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 84 561 € 21,2 %
 
Časové rozlíšenie 65 449 € -88,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 334 941 € 2,4 %
 
Vlastné imanie
11 855 892 € -0,6 %
Základné imanie 11 745 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 522 577 € -19,4 %
HV minulých rokov -3 444 303 € 39,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -967 382 € %
 
Záväzky 39 025 940 € 4,1 %
Dlhodobé záväzky 71 117 € -77,5 %
Krátkodobé záväzky 15 288 951 € -10,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 12 276 565 € 30,6 %
Bankové úvery krátkodobé 11 301 065 € 6,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 88 242 € -1,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 453 109 € -15,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?