Cosmotrade, spol. s r.o.

Historický názov:
 • Cosmotrade Bratislava
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Cosmotrade, spol. s r.o.
Sídlo:
Sabinovská 8
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/79/B
Od 23.8.1990, posledná zmena 23.8.2022
Štatutárny orgán:
 • Daniela Bujňáková
 • Ing. Andrej Londarev
 • Ing. Tomáš Bujňák
IČO:
00585394
DIČ:
2020316034

IČ DPH:

SK2020316034
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
38 242 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Tomáš Bujňák (26,04%)
 • Daniela Lovecká (25,0%)
 • Ing. Ján Bujňák (19,96%)
 • Ing. Vladimír Hodás (15,02%)
 • Ing. Andrej Londarev (13,98%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.06.2023 ako riadna.

Firma Cosmotrade, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 024 877 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,25%. Dosiahnutý zisk po zdanení 889 370 EUR poklesol medziročne o 71 290 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,22% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 016 457 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 085 850 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,67%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,02%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,67%.

Absolútne ukazovatele

29 615 298 €

-4,7 %

1 498 970 €

-10,1 %

9 974 818 €

6,7 %

3 887 521 €

14,4 %

3 386 584 €

16,3 %

Relatívne ukazovatele

5.55 %

-0,0 %

9.41

-1,5

8.92 %

-1,4 %

61.03 %

-2,6 %

0.98

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 016 457 € -9,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 420 € 120,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 930 607 € -9,3 %
Náklady na materiál, energie 20 167 € 42,7 %
Služby 575 133 € -8,0 %
Pridaná hodnota 1 498 970 € -10,1 %
Osobné náklady 159 337 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 26 668 € -19,3 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 2 571 044 € 101,4 %
Iné prevádzkové náklady 2 615 678 € 97,9 %
Zisk z predaja majetku 1 700 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 270 031 € -4,7 %
HV z finančnej činnosti -135 968 € -15,1 %
z toho Nákladové úroky 92 284 € 37,4 %
HV pred zdanením 1 134 063 € -6,7 %
Daň 244 693 € -3,8 %
HV po zdanení 889 370 € -7,4 %
EBITDA 1 294 999 € -5,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 974 818 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 536 242 € 5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 71 617 € 28,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 464 625 € 3,0 %
 
Obežný majetok 9 432 332 € 6,7 %
Zásoby 3 506 232 € 41,0 %
Dlhodobé pohľadávky 4 804 € -31,5 %
Krátkodobé pohľadávky 5 847 643 € -7,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 73 653 € 108,3 %
 
Časové rozlíšenie 6 244 € 36,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 974 818 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
3 887 521 € 14,4 %
Základné imanie 38 242 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 824 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 956 085 € 23,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 889 370 € -7,4 %
 
Záväzky 6 087 297 € 2,3 %
Dlhodobé záväzky 33 793 € 74,4 %
Krátkodobé záväzky 2 103 944 € 5,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 943 244 € 0,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 316 € -30,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?