Cosmotrade, spol. s r.o.

Historický názov:
 • Cosmotrade Bratislava
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Cosmotrade, spol. s r.o.
Sídlo:
Sabinovská 8
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/79/B
Od 23.8.1990, posledná zmena 23.8.2022
Štatutárny orgán:
 • Daniela Bujňáková
 • Ing. Andrej Londarev
 • Ing. Tomáš Bujňák
IČO:
00585394
DIČ:
2020316034

IČ DPH:

SK2020316034
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
38 242 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Tomáš Bujňák (26,04%)
 • Daniela Lovecká (25,0%)
 • Ing. Ján Bujňák (19,96%)
 • Ing. Vladimír Hodás (15,02%)
 • Ing. Andrej Londarev (13,98%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma Cosmotrade, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 20 884 216 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,72%. Dosiahnutá strata je 349 990 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,8% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 20 874 167 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 556 905 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,56%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,82%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,5%.

Absolútne ukazovatele

24 047 939 €

-18,8 %

71 509 €

-95,2 %

7 947 250 €

-20,3 %

3 537 531 €

-9,0 %

3 048 662 €

-10,0 %

Relatívne ukazovatele

0.34 %

-5,2 %

0.47

-8,9

-4.40 %

-13,3 %

55.49 %

-5,5 %

0.99

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 20 874 167 € -22,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 10 049 € 19,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 20 317 262 € -18,5 %
Náklady na materiál, energie 17 030 € -15,6 %
Služby 478 415 € -16,8 %
Pridaná hodnota 71 509 € -95,2 %
Osobné náklady 150 576 € -5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 31 420 € 17,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 149 340 € 22,5 %
Iné prevádzkové náklady 3 180 924 € 21,6 %
Zisk z predaja majetku 500 € -70,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -141 571 € -111,1 %
HV z finančnej činnosti -206 199 € -51,7 %
z toho Nákladové úroky 179 903 € 94,9 %
HV pred zdanením -347 770 € -130,7 %
Daň 2 220 € -99,1 %
HV po zdanení -349 990 € -139,4 %
EBITDA -110 651 € -108,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 947 250 € -20,3 %
 
Neobežný majetok 518 322 € -3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 40 197 € -43,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 478 125 € 2,9 %
 
Obežný majetok 7 422 906 € -21,3 %
Zásoby 3 095 558 € -11,7 %
Dlhodobé pohľadávky 2 583 € -46,2 %
Krátkodobé pohľadávky 4 255 631 € -27,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 69 134 € -6,1 %
 
Časové rozlíšenie 6 022 € -3,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 947 250 € -20,3 %
 
Vlastné imanie
3 537 531 € -9,0 %
Základné imanie 38 242 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 824 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 845 455 € 30,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -349 990 € -139,4 %
 
Záväzky 4 409 719 € -27,6 %
Dlhodobé záväzky 24 686 € -26,9 %
Krátkodobé záväzky 1 888 407 € -10,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 489 276 € -36,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 350 € 16,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?