Loading

TIMED, s.r.o.

Historický názov:
  • T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TIMED, s.r.o.
Sídlo:
Trnavská cesta 112
82101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/239/B
Od 27.11.1990, posledná zmena 18.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Elena Jurkovičová
  • Mgr. Richard Kylian
  • Ing. Jana Adamcová
  • Ing. Mária Kylianová
IČO:
00602175
DIČ:
2020459067

IČ DPH:

SK2020459067
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Mária Kylianová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma TIMED, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 401 584 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 109 732 EUR poklesol medziročne o 385 313 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,71% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 55 566 608 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 887 699 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,24%.

Absolútne ukazovatele

61 940 453 €

31,9 %

9 329 364 €

54,5 %

41 321 050 €

-0,3 %

15 658 318 €

-7,3 %

13 825 041 €

-10,9 %

Relatívne ukazovatele

15.19 %

2,2 %

2.43

0,5

9.95 %

-0,9 %

62.11 %

2,9 %

1.29

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 55 566 608 € 32,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 834 976 € 27,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 50 678 909 € 29,5 %
Náklady na materiál, energie 407 393 € 2,9 %
Služby 951 147 € -0,9 %
Pridaná hodnota 9 329 364 € 54,5 %
Osobné náklady 3 844 774 € 22,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 255 268 € -8,2 %
Opravné položky 285 461 € 109,1 %
Ostatné výnosy 48 849 € 36,1 %
Iné prevádzkové náklady 109 229 € -55,6 %
Zisk z predaja majetku 35 807 € 92,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 954 059 € -10,7 %
HV z finančnej činnosti 327 860 € 122,1 %
z toho Nákladové úroky 59 222 € -3,8 %
HV pred zdanením 5 281 919 € -7,2 %
Daň 1 172 187 € -2,1 %
HV po zdanení 4 109 732 € -8,6 %
EBITDA 5 173 520 € 92,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 321 050 € -0,3 %
 
Neobežný majetok 1 710 217 € 13,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 697 192 € 14,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 025 € -22,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 39 573 174 € -0,8 %
Zásoby 1 961 653 € -39,6 %
Dlhodobé pohľadávky 331 050 € %

Krátkodobé pohľadávky 30 895 344 € 33,4 %
Krátkodobý finančný majetok 4 372 789 € -59,5 %
Finančné účty 2 012 338 € -24,0 %
 
Časové rozlíšenie 37 659 € 8,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 321 050 € -0,3 %
 
Vlastné imanie
15 658 318 € -7,3 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € -1,8 %
HV minulých rokov 10 448 586 € -7,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 109 732 € -8,6 %
 
Záväzky 25 662 732 € 4,5 %
Dlhodobé záväzky 24 559 € -47,3 %
Krátkodobé záväzky 24 477 578 € 5,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 977 164 € -18,6 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 183 431 € 37,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?