TIMED, s.r.o.

Historický názov:
  • T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TIMED, s.r.o.
Sídlo:
Trnavská cesta 112
82101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/239/B
Od 27.11.1990, posledná zmena 18.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Elena Jurkovičová
  • Mgr. Richard Kylian
  • Ing. Jana Adamcová
  • Ing. Mária Kylianová
IČO:
00602175
DIČ:
2020459067

IČ DPH:

SK2020459067
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Mária Kylianová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma TIMED, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 532 777 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 495 045 EUR vzrástol medziročne o 2 071 085 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,35% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 41 945 260 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 805 929 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,11%.

Absolútne ukazovatele

46 944 505 €

6,0 %

6 040 275 €

-28,7 %

41 449 231 €

4,4 %

16 886 465 €

-27,2 %

15 515 609 €

-29,5 %

Relatívne ukazovatele

12.98 %

-6,3 %

1.92

-0,7

10.84 %

4,7 %

59.26 %

17,7 %

1.06

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 41 945 260 € -1,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 587 517 € 298,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 39 139 331 € 14,7 %
Náklady na materiál, energie 395 748 € 37,2 %
Služby 959 541 € -10,6 %
Pridaná hodnota 6 040 275 € -28,7 %
Osobné náklady 3 145 225 € -2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 277 944 € -2,8 %
Opravné položky -3 121 789 € -286,5 %
Ostatné výnosy 35 892 € 17,1 %
Iné prevádzkové náklady 245 882 € 4,6 %
Zisk z predaja majetku 18 580 € -64,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 545 367 € 77,9 %
HV z finančnej činnosti 147 589 € 252,4 %
z toho Nákladové úroky 61 530 € -23,4 %
HV pred zdanením 5 692 956 € 80,2 %
Daň 1 197 911 € 63,1 %
HV po zdanení 4 495 045 € 85,4 %
EBITDA 2 682 942 € -19,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 449 231 € 4,4 %
 
Neobežný majetok 1 502 107 € 4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 485 342 € 6,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 16 765 € -56,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 39 912 340 € 4,4 %
Zásoby 3 245 092 € 6,7 %
Dlhodobé pohľadávky 48 421 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 23 163 201 € -33,0 %
Krátkodobý finančný majetok 10 809 420 € 100,0 %
Finančné účty 2 646 206 € %

 
Časové rozlíšenie 34 784 € 14,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 449 231 € 4,4 %
 
Vlastné imanie
16 886 465 € -27,2 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 101 871 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 289 549 € -42,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 495 045 € 85,4 %
 
Záväzky 24 562 766 € 48,9 %
Dlhodobé záväzky 46 627 € -40,1 %
Krátkodobé záväzky 23 182 267 € 59,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 200 827 € 20,1 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 133 045 € -43,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?