MicroStep, spol. s r.o.

Historický názov:
 • MicroStep, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MicroStep, spol. s r.o.
Sídlo:
Vajnorská 158
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/322/B
Od 21.1.1991, posledná zmena 27.9.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Alexej Makuch
 • Ing. Eva Stejskalová
 • Ing. Iren Brhlík
IČO:
00603015
DIČ:
2020418994

IČ DPH:

SK2020418994
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
28410 Výroba strojov na obrábanie kovov
Základné imanie:
182 970 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Alexander Varga, CSc. (11,51%)
 • Ing. Juraj Buša (11,51%)
 • Ing. Alexej Makuch (10,23%)
 • Ing. Eva Stejskalová (10,23%)
 • Ing. Milan Čubanák (6,58%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma MicroStep, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 996 129 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 651 784 EUR poklesol medziročne o 134 293 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 72,98% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola časť produkcie v hodnote 5 008 346 EUR nepredaná priamo zákazníkom, ale zostala v majetku firmy v podobe skladových zásob alebo rozpracovanej výroby, resp. zákazky.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 641 414 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,59%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,11%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,6%.

Absolútne ukazovatele

43 840 365 €

14,4 %

12 077 231 €

9,7 %

41 658 519 €

15,4 %

14 053 578 €

3,3 %

5 463 410 €

35,3 %

Relatívne ukazovatele

37.75 %

4,5 %

1.09

-0,0

1.56 %

-0,6 %

66.26 %

3,9 %

0.32

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 996 129 € -3,4 %
Zmena stavu zásob 5 008 346 € %

Aktivácia 641 414 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 19 470 219 € 15,6 %
Služby 6 098 439 € 21,1 %
Pridaná hodnota 12 077 231 € 9,7 %
Osobné náklady 11 125 335 € 11,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 240 963 € -1,5 %
Opravné položky 2 497 € -93,8 %
Ostatné výnosy 89 405 € -81,3 %
Iné prevádzkové náklady 352 599 € 16,9 %
Zisk z predaja majetku 1 807 680 € 27,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 252 922 € -6,4 %
HV z finančnej činnosti -308 052 € -9,6 %
z toho Nákladové úroky 217 660 € 6,5 %
HV pred zdanením 944 870 € -10,7 %
Daň 293 086 € 7,9 %
HV po zdanení 651 784 € -17,1 %
EBITDA 686 205 € -41,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 658 519 € 15,4 %
 
Neobežný majetok 11 901 798 € 3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 256 235 € 4,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 645 563 € 0,4 %
 
Obežný majetok 29 484 941 € 20,5 %
Zásoby 21 812 261 € 47,9 %
Dlhodobé pohľadávky 400 000 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 867 526 € -14,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 405 154 € -43,4 %
 
Časové rozlíšenie 271 780 € 78,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 658 519 € 15,4 %
 
Vlastné imanie
14 053 578 € 3,3 %
Základné imanie 182 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 854 157 € 7,4 %
HV minulých rokov 10 364 667 € 3,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 651 784 € -17,1 %
 
Záväzky 27 312 182 € 22,0 %
Dlhodobé záväzky 1 601 917 € 78,7 %
Krátkodobé záväzky 15 342 513 € 42,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 749 183 € 60,4 %
Bankové úvery krátkodobé 8 258 039 € -11,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 360 530 € 9,1 %
 
Časové rozlíšenie 292 759 € 173,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?