N I K É , spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
N I K É , spol. s r.o.
Sídlo:
Ilkovičova 34
81230 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/309/B
Od 25.1.1991, posledná zmena 7.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Roman Berger
  • MUDr. Robert Mardiak
IČO:
00603741
DIČ:
2020382056

IČ DPH:

SK2020382056
Podľa §7a, registrovaný od 10.7.2012
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Roman Berger (51,0%)
  • MUDr. Robert Mardiak (30,0%)
  • Adriana Borutová (19,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.05.2023 ako riadna.

Firma N I K É , spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 173 602 514 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 76,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 21 124 509 EUR vzrástol medziročne o 6 771 665 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,27% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 45,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,7%.

Absolútne ukazovatele

178 474 003 €

-75,7 %

106 354 443 €

-84,4 %

136 497 262 €

12,9 %

112 639 616 €

9,5 %

103 609 511 €

13,6 %

Relatívne ukazovatele

61.26 %

-32,4 %

4.33

-25,0

15.48 %

3,6 %

17.48 %

2,6 %

7.21

-1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 173 602 514 € -76,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 3 129 261 € -7,1 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 3 172 373 € 6,5 %
Služby 67 387 669 € 45,3 %
Pridaná hodnota 106 354 443 € -84,4 %
Osobné náklady 24 568 546 € 5,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 195 924 € 9,4 %
Opravné položky -165 196 € %
Ostatné výnosy 563 903 € -80,1 %
Iné prevádzkové náklady 50 192 445 € -92,1 %
Zisk z predaja majetku 675 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 26 944 592 € 49,5 %
HV z finančnej činnosti 7 364 € -97,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 26 951 956 € 47,0 %
Daň 5 827 447 € 46,3 %
HV po zdanení 21 124 509 € 47,2 %
EBITDA 31 957 131 € 40,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
136 497 262 € 12,9 %
 
Neobežný majetok 13 127 720 € -0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 053 107 € -15,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 901 163 € 2,7 %
Dlhodobý finančný majetok 173 450 € 0,1 %
 
Obežný majetok 118 526 982 € 15,7 %
Zásoby 1 105 333 € 32,8 %
Dlhodobé pohľadávky 3 264 635 € -26,6 %
Krátkodobé pohľadávky 7 390 740 € 85,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 106 766 274 € 14,6 %
 
Časové rozlíšenie 4 842 560 € -7,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 136 497 262 € 12,9 %
 
Vlastné imanie
112 639 616 € 9,5 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -2 049 508 € -10,8 %
HV minulých rokov 91 864 615 € 3,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 21 124 509 € 47,2 %
 
Záväzky 23 857 646 € 32,7 %
Dlhodobé záväzky 307 832 € 13,7 %
Krátkodobé záväzky 16 495 396 € 37,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 054 418 € 23,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?