Nokia Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • Alcatel-Lucent Slovakia a.s.
  • Alcatel Slovakia a.s.
  • ALCATEL SEL TLH, a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nokia Slovakia, a.s.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4951/B
Od 8.7.1991, posledná zmena 2.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Balázs Kökény
  • Ing. Aleš Voženílek
  • Jerko Živković
IČO:
00634794
DIČ:
2020428377

IČ DPH:

SK2020428377
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
33200 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Základné imanie:
11 119 990 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Nokia Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 967 094 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 987 860 EUR.

Firma predala tovar za 24 605 438 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 689 514 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 54,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 32,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,75%.

Absolútne ukazovatele

60 534 841 €

54,9 %

12 104 060 €

20,8 %

42 853 096 €

27,5 %

25 751 045 €

4,0 %

26 894 072 €

0,1 %

Relatívne ukazovatele

26.92 %

-2,5 %

1.14

0,2

2.31 %

4,2 %

39.91 %

13,6 %

2.76

-2,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 605 438 € 99,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 361 656 € -6,1 %
Zmena stavu zásob -182 064 € 66,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 19 915 924 € 292,6 %
Náklady na materiál, energie 524 134 € 54,7 %
Služby 12 240 912 € -32,2 %
Pridaná hodnota 12 104 060 € 20,8 %
Osobné náklady 10 578 174 € 0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 145 862 € -29,9 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 15 687 293 € 181,6 %
Iné prevádzkové náklady 15 857 002 € 193,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 210 315 € %

HV z finančnej činnosti 34 233 € 218,6 %
z toho Nákladové úroky 186 € -93,3 %
HV pred zdanením 1 244 548 € %

Daň 256 688 € 146,2 %
HV po zdanení 987 860 € 252,5 %
EBITDA 1 356 177 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
42 853 096 € 27,5 %
 
Neobežný majetok 488 083 € 18,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 482 211 € 17,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 872 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 41 896 424 € 27,3 %
Zásoby 441 370 € -20,6 %
Dlhodobé pohľadávky 405 322 € -38,8 %
Krátkodobé pohľadávky 40 932 915 € 55,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 116 817 € -97,8 %
 
Časové rozlíšenie 468 589 € 68,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 853 096 € 27,5 %
 
Vlastné imanie
25 751 045 € 4,0 %
Základné imanie 11 119 990 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 574 475 € 0,0 %
HV minulých rokov 68 720 € -90,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 987 860 € 252,5 %
 
Záväzky 10 389 590 € 22,3 %
Dlhodobé záväzky 18 026 € 147,1 %
Krátkodobé záväzky 8 353 158 € 56,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 018 406 € -36,2 %
 
Časové rozlíšenie 6 712 461 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?