M ä s p o m a spol. s r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
M ä s p o m a spol. s r.o.
Sídlo:
ul.T.G.Masaryka 8
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/43/S
Od 28.2.1991, posledná zmena 4.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Denisa Jamrišková
  • Ing. Ján Kolesár
  • Ing. Ján Kolesár
IČO:
00650803
DIČ:
2020474654

IČ DPH:

SK2020474654
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10840 Výroba korenín a chuťových prísad
Základné imanie:
19 918 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mäspoma Holding, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma M ä s p o m a spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 110 635 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 127 607 EUR poklesol medziročne o 1 082 901 EUR.

Firma predala tovar za 10 505 308 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 225 603 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 450 309 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 38,8%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,01%.

Absolútne ukazovatele

38 180 788 €

13,5 %

5 869 266 €

-10,9 %

40 817 133 €

25,3 %

16 075 657 €

9,2 %

5 274 683 €

4,3 %

Relatívne ukazovatele

17.21 %

-4,9 %

1.10

-0,4

0.31 %

-3,4 %

60.62 %

5,8 %

0.38

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 505 308 € -8,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 605 327 € 29,3 %
Zmena stavu zásob 888 719 € 96,4 %
Aktivácia 450 309 € -38,6 %
Náklady na predaj tovaru 9 279 705 € -5,2 %
Náklady na materiál, energie 17 842 562 € 39,3 %
Služby 2 457 922 € 38,8 %
Pridaná hodnota 5 869 266 € -10,9 %
Osobné náklady 5 326 394 € 19,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 803 184 € -4,9 %
Opravné položky 8 401 € 180,4 %
Ostatné výnosy 134 818 € 46,7 %
Iné prevádzkové náklady 358 588 € 43,1 %
Zisk z predaja majetku 856 619 € 112,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 364 344 € -75,8 %
HV z finančnej činnosti -168 119 € -15,7 %
z toho Nákladové úroky 197 315 € 79,1 %
HV pred zdanením 196 225 € -85,5 %
Daň 68 618 € -53,2 %
HV po zdanení 127 607 € -89,5 %
EBITDA 310 909 € -83,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 817 133 € 25,3 %
 
Neobežný majetok 19 686 216 € 34,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 258 112 € 60,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 378 578 € 18,2 %
Dlhodobý finančný majetok 2 049 526 € -41,8 %
 
Obežný majetok 21 079 508 € 17,6 %
Zásoby 15 134 946 € 30,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 595 688 € -5,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 348 874 € -23,1 %
 
Časové rozlíšenie 51 409 € -0,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 817 133 € 25,3 %
 
Vlastné imanie
16 075 657 € 9,2 %
Základné imanie 19 918 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 695 542 € -46,3 %
HV minulých rokov 14 232 590 € 37,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 127 607 € -89,5 %
 
Záväzky 24 411 570 € 37,3 %
Dlhodobé záväzky 178 958 € -13,6 %
Krátkodobé záväzky 8 407 413 € 16,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 8 531 849 € 87,3 %
Bankové úvery krátkodobé 7 118 915 € 26,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 174 435 € 4,4 %
 
Časové rozlíšenie 329 906 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?