A R A V E R a. s.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
A R A V E R a. s.
Sídlo:
M. R. Štefánika 26
91250 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/69/R
Od 23.5.1990, posledná zmena 23.10.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Richard Závodský
  • Ing. Jaroslav Závodský
IČO:
00679291
DIČ:
2020383607

IČ DPH:

SK2020383607
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma A R A V E R a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 270 859 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 515 003 EUR vzrástol medziročne o 397 928 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 72,43% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 312 655 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 996 428 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,57%.

Absolútne ukazovatele

40 468 651 €

12,1 %

6 121 080 €

25,6 %

23 686 018 €

21,7 %

12 930 554 €

10,7 %

2 761 769 €

76,3 %

Relatívne ukazovatele

16.42 %

1,3 %

1.75

0,1

6.40 %

0,7 %

45.41 %

5,4 %

0.51

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 312 655 € 15,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 958 204 € 16,4 %
Zmena stavu zásob -3 015 € %
Aktivácia 279 191 € 11,8 %
Náklady na predaj tovaru 26 316 227 € 12,6 %
Náklady na materiál, energie 3 738 456 € 16,1 %
Služby 1 371 272 € 25,2 %
Pridaná hodnota 6 121 080 € 25,6 %
Osobné náklady 3 490 781 € 20,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 143 545 € 4,0 %
Opravné položky 1 463 € 216,7 %
Ostatné výnosy 105 983 € -38,8 %
Iné prevádzkové náklady 223 685 € 0,2 %
Zisk z predaja majetku 646 061 € -1,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 013 650 € 35,6 %
HV z finančnej činnosti -67 619 € -34,3 %
z toho Nákladové úroky 44 552 € 43,8 %
HV pred zdanením 1 946 031 € 35,6 %
Daň 431 028 € 35,7 %
HV po zdanení 1 515 003 € 35,6 %
EBITDA 2 511 134 € 30,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 686 018 € 21,7 %
 
Neobežný majetok 11 187 314 € 0,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 439 927 € -0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 180 € 268,0 %
Dlhodobý finančný majetok 735 207 € 16,8 %
 
Obežný majetok 12 443 077 € 49,8 %
Zásoby 7 504 967 € 64,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 030 562 € 18,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 907 548 € 36,3 %
 
Časové rozlíšenie 55 627 € 104,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 686 018 € 21,7 %
 
Vlastné imanie
12 930 554 € 10,7 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 116 179 € 5,4 %
HV minulých rokov 11 266 172 € 8,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 515 003 € 35,6 %
 
Záväzky 10 669 686 € 38,7 %
Dlhodobé záväzky 129 412 € -13,3 %
Krátkodobé záväzky 9 466 032 € 47,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 143 751 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 41 374 € -58,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 889 117 € 2,8 %
 
Časové rozlíšenie 85 778 € -2,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?