STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.

Historický názov:
  • F.K.M. Technologycontor, spol. s r.o.
  • F.K.M. TECHNOLOGYCONTOR, spol. s r.o.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Sídlo:
Vrbovská cesta č.2617/102
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/2325/T
Od 1.7.1990, posledná zmena 28.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Rolf Urs Giger
  • Wolfgang Freymuth
IČO:
00680508
DIČ:
2020404265

IČ DPH:

SK2020404265
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
24 896 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PANVEST Establishment (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 337 633 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 292 588 EUR vzrástol medziročne o 170 818 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,8% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 62,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,58%.

Absolútne ukazovatele

28 658 604 €

17,0 %

7 143 300 €

4,5 %

34 840 327 €

17,7 %

11 400 648 €

2,6 %

8 536 897 €

1,4 %

Relatívne ukazovatele

25.21 %

-3,5 %

1.24

0,1

0.84 %

0,4 %

67.28 %

4,8 %

1.01

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 22 297 € -4,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 315 336 € 18,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 20 894 € -5,8 %
Náklady na materiál, energie 10 180 396 € 62,4 %
Služby 10 993 043 € 2,4 %
Pridaná hodnota 7 143 300 € 4,5 %
Osobné náklady 5 783 631 € -0,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 870 332 € 0,3 %
Opravné položky 136 538 € %

Ostatné výnosy 320 040 € -25,8 %
Iné prevádzkové náklady 199 525 € -36,9 %
Zisk z predaja majetku 378 € -80,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 473 692 € 83,1 %
HV z finančnej činnosti -46 150 € -20,2 %
z toho Nákladové úroky 20 289 € 9,7 %
HV pred zdanením 427 542 € 94,1 %
Daň 134 954 € 37,0 %
HV po zdanení 292 588 € 140,3 %
EBITDA 1 343 646 € 19,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 840 327 € 17,7 %
 
Neobežný majetok 4 029 781 € 8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 023 427 € 8,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 354 € -57,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 738 347 € 19,1 %
Zásoby 8 364 415 € 44,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 21 335 141 € 8,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 038 791 € 169,4 %
 
Časové rozlíšenie 72 199 € 22,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 840 327 € 17,7 %
 
Vlastné imanie
11 400 648 € 2,6 %
Základné imanie 24 896 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 500 754 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 582 410 € 1,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 292 588 € 140,3 %
 
Záväzky 23 439 679 € 26,8 %
Dlhodobé záväzky 969 897 € 17,8 %
Krátkodobé záväzky 22 273 649 € 27,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 196 133 € -7,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?