STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.

Historický názov:
  • F.K.M. Technologycontor, spol. s r.o.
  • F.K.M. TECHNOLOGYCONTOR, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Sídlo:
Vrbovská cesta č.2617/102
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/2325/T
Od 1.7.1990, posledná zmena 28.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Rolf Urs Giger
  • Wolfgang Freymuth
IČO:
00680508
DIČ:
2020404265

IČ DPH:

SK2020404265
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
24 896 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PANVEST Establishment (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 224 575 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,4%. Dosiahnutá strata je 922 832 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,92% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,92%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 29,52%.

Absolútne ukazovatele

28 507 517 €

-0,5 %

7 788 632 €

9,0 %

34 161 244 €

-1,9 %

10 477 816 €

-8,1 %

8 148 233 €

-4,6 %

Relatívne ukazovatele

27.60 %

2,4 %

1.04

-0,2

-2.70 %

-3,5 %

69.33 %

2,0 %

1.00

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 307 € 13,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 199 268 € -0,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 506 € 12,5 %
Náklady na materiál, energie 9 781 659 € -3,9 %
Služby 10 630 778 € -3,3 %
Pridaná hodnota 7 788 632 € 9,0 %
Osobné náklady 7 491 245 € 29,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 907 667 € 4,3 %
Opravné položky 197 033 € 44,3 %
Ostatné výnosy 150 311 € -53,0 %
Iné prevádzkové náklady 200 137 € 0,3 %
Zisk z predaja majetku 9 240 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -847 899 € -279,0 %
HV z finančnej činnosti -82 368 € -78,5 %
z toho Nákladové úroky 59 269 € 192,1 %
HV pred zdanením -930 267 € %
Daň -7 435 € -105,5 %
HV po zdanení -922 832 € %
EBITDA 50 528 € -96,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 161 244 € -1,9 %
 
Neobežný majetok 3 819 368 € -5,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 817 363 € -5,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 005 € -68,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 269 165 € -1,5 %
Zásoby 8 244 770 € -1,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 20 761 841 € -2,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 262 554 € 21,5 %
 
Časové rozlíšenie 72 711 € 0,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 161 244 € -1,9 %
 
Vlastné imanie
10 477 816 € -8,1 %
Základné imanie 24 896 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 500 754 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 874 998 € 3,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -922 832 € %
 
Záväzky 23 683 428 € 1,0 %
Dlhodobé záväzky 834 774 € -13,9 %
Krátkodobé záväzky 22 099 983 € -0,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 414 900 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 93 660 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 240 111 € 22,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?