Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Sídlo:
Ivanská cesta 22
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/482/B
Od 1.10.1992, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Horváth
  • Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA
  • Ing. Vladimír Lukáč, MBA
IČO:
00681300
DIČ:
2020318256

IČ DPH:

SK2020318256
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
31 777 380 EUR
Druh vlastníctva
Vlast.územnej samosprávy
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 46 081 347 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 024 823 EUR vzrástol medziročne o 2 409 440 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,47% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 28,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,3%.

Absolútne ukazovatele

48 772 702 €

25,7 %

34 204 588 €

52,7 %

60 058 481 €

6,2 %

42 365 879 €

5,1 %

-2 800 098 €

-33,8 %

Relatívne ukazovatele

74.23 %

12,3 %

1.65

0,4

6.70 %

3,8 %

29.46 %

0,7 %

0.59

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 136 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 076 211 € 27,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 452 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 4 308 260 € -28,3 %
Služby 7 568 047 € -2,3 %
Pridaná hodnota 34 204 588 € 52,7 %
Osobné náklady 20 749 131 € 11,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 775 804 € 10,3 %
Opravné položky 46 120 € %

Ostatné výnosy 1 193 067 € 229,3 %
Iné prevádzkové náklady 7 074 179 € %

Zisk z predaja majetku 1 498 225 € -34,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 250 646 € 148,5 %
HV z finančnej činnosti -98 222 € %
z toho Nákladové úroky 73 234 € %

HV pred zdanením 5 152 424 € 146,0 %
Daň 1 127 601 € 135,3 %
HV po zdanení 4 024 823 € 149,2 %
EBITDA 7 528 225 € 132,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 058 481 € 6,2 %
 
Neobežný majetok 50 339 396 € 5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 50 140 474 € 5,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 196 922 € 7,2 %
Dlhodobý finančný majetok 2 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 9 431 649 € 6,8 %
Zásoby 2 347 721 € 4,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 818 207 € 26,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 265 721 € -77,4 %
 
Časové rozlíšenie 287 436 € 192,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 60 058 481 € 6,2 %
 
Vlastné imanie
42 365 879 € 5,1 %
Základné imanie 31 777 380 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 563 676 € -4,9 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 024 823 € 149,2 %
 
Záväzky 13 593 982 € -13,1 %
Dlhodobé záväzky 2 599 776 € -22,2 %
Krátkodobé záväzky 7 410 626 € -28,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 009 937 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 573 643 € 36,6 %
 
Časové rozlíšenie 4 098 620 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?