SOFTEC, spol. s r.o.

Historický názov:
 • SOFTEC, spol. s.r.o.
 • SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SOFTEC, spol. s r.o.
Sídlo:
Einsteinova 33
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/140/B
Od 29.8.1990, posledná zmena 9.6.2021
Štatutárny orgán:
 • Ing. Alexander Rehorovský
 • Ing. Anton Scheber, CSc.
 • Ing. Daniel Scheber
 • Ing. Karol Fischer
 • Ing. Martin Melišek
 • Ing. Peter Morávek
 • RNDr. Aleš Mičovský
IČO:
00683540
DIČ:
2020341268

IČ DPH:

SK2020341268
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
73 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Anton Scheber, CSc. (19,0%)
 • Ing. Karol Fischer (19,0%)
 • Ing. Martin Melišek (16,0%)
 • RNDr. Aleš Mičovský (16,0%)
 • Ing. Alexander Rehorovský (10,0%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma SOFTEC, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 838 665 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 743 750 EUR vzrástol medziročne o 86 677 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 25,94%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,98%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,92%.

Absolútne ukazovatele

28 096 346 €

5,5 %

19 407 488 €

2,5 %

27 534 488 €

13,4 %

18 186 535 €

15,6 %

17 631 575 €

5,5 %

Relatívne ukazovatele

69.71 %

-2,4 %

1.48

-0,1

17.23 %

-1,9 %

33.95 %

-1,2 %

4.04

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 838 665 € 6,1 %
Zmena stavu zásob -165 630 € -176,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 461 021 € -25,9 %
Služby 7 804 526 € 13,0 %
Pridaná hodnota 19 407 488 € 2,5 %
Osobné náklady 13 080 660 € 7,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 199 223 € -20,5 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 19 414 € 77,2 %
Iné prevádzkové náklady 317 288 € -57,3 %
Zisk z predaja majetku 35 952 € 130,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 865 683 € 3,2 %
HV z finančnej činnosti 117 864 € 34,3 %
z toho Nákladové úroky 6 527 € %

HV pred zdanením 5 983 547 € 3,7 %
Daň 1 239 797 € 11,5 %
HV po zdanení 4 743 750 € 1,9 %
EBITDA 6 028 954 € -0,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 534 488 € 13,4 %
 
Neobežný majetok 3 827 024 € 79,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 951 906 € 27,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 24 558 € -59,8 %
Dlhodobý finančný majetok 2 850 560 € 114,8 %
 
Obežný majetok 22 882 142 € 4,3 %
Zásoby 1 039 662 € -13,6 %
Dlhodobé pohľadávky 609 872 € 23,7 %
Krátkodobé pohľadávky 6 027 456 € -1,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 205 152 € 7,5 %
 
Časové rozlíšenie 825 322 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 534 488 € 13,4 %
 
Vlastné imanie
18 186 535 € 15,6 %
Základné imanie 73 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 952 408 € 35,6 %
HV minulých rokov 11 417 177 € 19,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 743 750 € 1,9 %
 
Záväzky 9 147 177 € 10,7 %
Dlhodobé záväzky 27 897 € -24,8 %
Krátkodobé záväzky 5 247 278 € 12,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 17 963 € 120,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 854 039 € 8,0 %
 
Časové rozlíšenie 200 776 € -28,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?