KON - RAD spol. s r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KON - RAD spol. s r.o.
Sídlo:
Cesta na Senec 15725/24
83006 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/98/B
Od 20.9.1990, posledná zmena 10.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. František Paller
IČO:
00684104
DIČ:
2020301195

IČ DPH:

SK2020301195
Podľa §4, registrovaný od 12.3.1998
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • CENTRO MARKET SK s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 11.06.2024 ako riadna.

Firma KON - RAD spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 54 558 091 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 46 509 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 85,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 53 707 529 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 886 943 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,07%.

Absolútne ukazovatele

62 778 989 €

19,7 %

6 906 024 €

8,3 %

22 971 325 €

3,5 %

971 641 €

-85,1 %

1 009 819 €

-26,8 %

Relatívne ukazovatele

12.66 %

0,4 %

1.25

0,1

0.20 %

4,2 %

95.77 %

25,2 %

0.50

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 53 707 529 € 4,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 850 562 € 10,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 43 820 586 € 4,3 %
Náklady na materiál, energie 583 962 € -22,2 %
Služby 3 228 364 € 7,3 %
Pridaná hodnota 6 906 024 € 8,3 %
Osobné náklady 5 523 766 € -2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 593 101 € -3,4 %
Opravné položky -77 718 € -206,0 %
Ostatné výnosy 1 841 814 € %

Iné prevádzkové náklady 2 261 792 € %

Zisk z predaja majetku 18 164 € -2,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 484 216 € %

HV z finančnej činnosti -338 972 € 23,4 %
z toho Nákladové úroky 232 336 € 68,7 %
HV pred zdanením 145 244 € 126,2 %
Daň 98 735 € -70,6 %
HV po zdanení 46 509 € 105,2 %
EBITDA 962 280 € 98,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 971 325 € 3,5 %
 
Neobežný majetok 11 139 289 € 7,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 060 184 € 24,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 57 470 € -38,0 %
Dlhodobý finančný majetok 21 635 € -98,5 %
 
Obežný majetok 11 803 279 € 0,1 %
Zásoby 6 041 620 € -16,8 %
Dlhodobé pohľadávky 758 470 € %

Krátkodobé pohľadávky 4 903 664 € 14,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 99 525 € -29,8 %
 
Časové rozlíšenie 28 757 € -30,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 971 325 € 3,5 %
 
Vlastné imanie
971 641 € -85,1 %
Základné imanie 165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 37 503 € 5,3 %
HV minulých rokov 721 659 € -90,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 46 509 € 105,2 %
 
Záväzky 19 249 609 € 22,9 %
Dlhodobé záväzky 7 905 431 € 73,1 %
Krátkodobé záväzky 7 313 672 € 18,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 652 229 € %

Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 378 277 € -27,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 750 075 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?