SINTRA spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SINTRA spol. s r.o.
Sídlo:
Pluhová 2
83103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/145/B
Od 17.10.1990, posledná zmena 7.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Csachová
  • Ing. František Ťapuš
IČO:
00685232
DIČ:
2020441060

IČ DPH:

SK2020441060
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
13 810 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. František Ťapuš (25,96%)
  • Ing. Eva Csachová (25,96%)
  • Neznamy (24,04%)
  • Ing. Jozef Brejčák (24,04%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma SINTRA spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 872 457 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 759 936 EUR vzrástol medziročne o 706 883 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,04% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 58 583 502 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 12 813 535 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,46%.

Absolútne ukazovatele

62 295 565 €

9,9 %

13 295 217 €

13,5 %

26 712 783 €

4,0 %

19 448 697 €

8,4 %

10 868 805 €

16,9 %

Relatívne ukazovatele

21.49 %

0,8 %

1.30

0,1

6.59 %

2,5 %

27.19 %

-2,9 %

1.49

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 583 502 € 9,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 288 955 € 9,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 45 769 967 € 9,2 %
Náklady na materiál, energie 1 528 001 € 0,7 %
Služby 1 241 993 € -5,8 %
Pridaná hodnota 13 295 217 € 13,5 %
Osobné náklady 10 235 441 € 8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 704 988 € 8,3 %
Opravné položky 37 445 € 100,0 %
Ostatné výnosy 320 873 € 64,0 %
Iné prevádzkové náklady 259 203 € -4,5 %
Zisk z predaja majetku 9 799 € -54,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 426 091 € 54,8 %
HV z finančnej činnosti -183 406 € 20,4 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 2 242 685 € 67,7 %
Daň 482 749 € 69,8 %
HV po zdanení 1 759 936 € 67,1 %
EBITDA 3 121 280 € 42,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 712 783 € 4,0 %
 
Neobežný majetok 9 472 542 € -0,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 340 737 € -0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 118 545 € -4,9 %
Dlhodobý finančný majetok 13 260 € 0,0 %
 
Obežný majetok 17 147 858 € 7,1 %
Zásoby 7 763 185 € 25,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 159 737 € -2,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 224 936 € -4,5 %
 
Časové rozlíšenie 92 383 € -29,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 712 783 € 4,0 %
 
Vlastné imanie
19 448 697 € 8,4 %
Základné imanie 13 809 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 621 899 € -1,5 %
HV minulých rokov 1 053 053 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 759 936 € 67,1 %
 
Záväzky 7 252 969 € -5,9 %
Dlhodobé záväzky 594 685 € -10,1 %
Krátkodobé záväzky 6 360 319 € -6,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 297 965 € 38,3 %
 
Časové rozlíšenie 11 117 € -52,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?