SINTRA spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SINTRA spol. s r.o.
Sídlo:
Pluhová 2
83103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/145/B
Od 17.10.1990, posledná zmena 7.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Csachová
  • Ing. František Ťapuš
IČO:
00685232
DIČ:
2020441060

IČ DPH:

SK2020441060
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
13 810 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. František Ťapuš (25,96%)
  • Ing. Eva Csachová (25,96%)
  • Neznamy (24,04%)
  • Ing. Jozef Brejčák (24,04%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma SINTRA spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 56 454 893 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 053 053 EUR vzrástol medziročne o 73 177 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,28% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 53 439 643 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 532 246 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 50,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,16%.

Absolútne ukazovatele

56 680 412 €

12,4 %

11 710 484 €

35,6 %

25 679 988 €

11,1 %

17 948 761 €

4,9 %

9 295 231 €

3,4 %

Relatívne ukazovatele

20.74 %

2,8 %

1.24

0,2

4.10 %

-0,1 %

30.11 %

4,1 %

1.45

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 53 439 643 € 12,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 015 250 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 41 907 397 € 12,1 %
Náklady na materiál, energie 1 517 909 € 50,2 %
Služby 1 319 103 € 35,8 %
Pridaná hodnota 11 710 484 € 35,6 %
Osobné náklady 9 437 417 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 650 962 € -2,7 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 195 703 € -91,8 %
Iné prevádzkové náklady 271 470 € -2,5 %
Zisk z predaja majetku 21 410 € -23,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 567 748 € 6,8 %
HV z finančnej činnosti -230 410 € -5,4 %
z toho Nákladové úroky 688 € 142,3 %
HV pred zdanením 1 337 338 € 7,1 %
Daň 284 285 € 5,6 %
HV po zdanení 1 053 053 € 7,5 %
EBITDA 2 197 300 € 4,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 679 988 € 11,1 %
 
Neobežný majetok 9 530 690 € 6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 392 808 € 4,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 124 622 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 13 260 € -43,0 %
 
Obežný majetok 16 018 311 € 13,9 %
Zásoby 6 211 539 € 17,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 190 151 € 56,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 616 621 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 130 987 € 91,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 679 988 € 11,1 %
 
Vlastné imanie
17 948 761 € 4,9 %
Základné imanie 13 809 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 881 899 € 4,8 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 053 053 € 7,5 %
 
Záväzky 7 707 735 € 28,5 %
Dlhodobé záväzky 661 694 € -4,6 %
Krátkodobé záväzky 6 830 575 € 33,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 215 466 € 27,9 %
 
Časové rozlíšenie 23 492 € 86,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?