Messer Tatragas, spol. s r.o.

Historický názov:
  • MG Tatragas, spol. s r.o. v slovenčine MG Tatragas GmbH v nemčine
  • MG Tatragas, spol. s r.o.v slovenčine MG Tatragas GmbH v nemčine
Aktualizované 4.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo:
Chalúpkova 9
81944 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/278/B
Od 3.12.1990, posledná zmena 29.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Paľa
IČO:
00685852
DIČ:
2020293220

IČ DPH:

SK2020293220
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
20110 Výroba priemyselných plynov
Základné imanie:
3 983 269 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Messer SE & Co. KGaA (99,9%)
  • Messer Austria GmbH (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 08.08.2023 ako riadna.

Firma Messer Tatragas, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 61 285 955 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 594 087 EUR vzrástol medziročne o 1 037 948 EUR.

Firma predala tovar za 26 611 386 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 501 863 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 547 056 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 51,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,28%.

Absolútne ukazovatele

66 385 155 €

19,8 %

17 969 591 €

17,9 %

58 338 661 €

-0,6 %

23 379 378 €

2,6 %

7 692 588 €

71,4 %

Relatívne ukazovatele

29.32 %

-1,8 %

3.01

0,2

9.59 %

1,8 %

59.92 %

-1,3 %

1.66

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 611 386 € 27,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 674 569 € 23,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 4 547 056 € -21,5 %
Náklady na predaj tovaru 21 109 523 € 15,6 %
Náklady na materiál, energie 10 890 917 € 51,6 %
Služby 15 864 941 € 12,6 %
Pridaná hodnota 17 969 591 € 17,9 %
Osobné náklady 5 970 727 € 9,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 570 152 € 26,3 %
Opravné položky -344 368 € -175,0 %
Ostatné výnosy 400 806 € 4,7 %
Iné prevádzkové náklady 706 830 € %

Zisk z predaja majetku 149 053 € -35,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 614 148 € 22,2 %
HV z finančnej činnosti -352 140 € 41,6 %
z toho Nákladové úroky 337 335 € -41,9 %
HV pred zdanením 7 262 008 € 29,0 %
Daň 1 667 921 € 55,3 %
HV po zdanení 5 594 087 € 22,8 %
EBITDA 11 690 879 € 21,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
58 338 661 € -0,6 %
 
Neobežný majetok 39 750 494 € -4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 771 842 € -1,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 978 652 € -11,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 568 808 € 8,1 %
Zásoby 1 568 010 € 43,3 %
Dlhodobé pohľadávky 1 614 280 € -20,0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 514 552 € 10,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 871 966 € 6,7 %
 
Časové rozlíšenie 19 359 € -43,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 58 338 661 € -0,6 %
 
Vlastné imanie
23 379 378 € 2,6 %
Základné imanie 3 983 269 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 523 413 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 278 609 € -3,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 594 087 € 22,8 %
 
Záväzky 34 790 097 € -2,7 %
Dlhodobé záväzky 18 017 674 € -0,0 %
Krátkodobé záväzky 9 112 113 € -13,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 660 310 € 6,6 %
 
Časové rozlíšenie 169 186 € -3,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?