Messer Tatragas, spol. s r.o.

Historický názov:
  • MG Tatragas, spol. s r.o. v slovenčine MG Tatragas GmbH v nemčine
  • MG Tatragas, spol. s r.o.v slovenčine MG Tatragas GmbH v nemčine
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo:
Chalúpkova 9
81944 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/278/B
Od 3.12.1990, posledná zmena 29.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Paľa
IČO:
00685852
DIČ:
2020293220

IČ DPH:

SK2020293220
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
20110 Výroba priemyselných plynov
Základné imanie:
3 983 269 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Messer SE & Co. KGaA (99,9%)
  • Messer Austria GmbH (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Messer Tatragas, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 69 129 379 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 643 151 EUR vzrástol medziročne o 2 049 064 EUR.

Firma predala tovar za 31 126 010 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 800 709 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 083 943 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,62%.

Absolútne ukazovatele

73 951 400 €

11,4 %

21 929 867 €

22,0 %

55 977 374 €

-4,0 %

25 387 528 €

8,6 %

8 874 203 €

15,4 %

Relatívne ukazovatele

31.72 %

2,4 %

3.15

0,1

13.65 %

4,1 %

54.65 %

-5,3 %

1.95

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 126 010 € 17,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 003 369 € 9,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 4 083 943 € -10,2 %
Náklady na predaj tovaru 23 325 301 € 10,5 %
Náklady na materiál, energie 10 653 658 € -2,2 %
Služby 17 316 238 € 9,1 %
Pridaná hodnota 21 929 867 € 22,0 %
Osobné náklady 6 963 238 € 16,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 960 428 € 8,5 %
Opravné položky 427 258 € 224,1 %
Ostatné výnosy 554 841 € 38,4 %
Iné prevádzkové náklady -145 782 € -120,6 %
Zisk z predaja majetku 181 559 € 21,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 449 383 € 37,2 %
HV z finančnej činnosti -601 327 € -70,8 %
z toho Nákladové úroky 588 918 € 74,6 %
HV pred zdanením 9 848 056 € 35,6 %
Daň 2 204 905 € 32,2 %
HV po zdanení 7 643 151 € 36,6 %
EBITDA 15 216 510 € 30,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 977 374 € -4,0 %
 
Neobežný majetok 38 290 034 € -3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 665 288 € -0,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 624 746 € -13,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 17 637 358 € -5,0 %
Zásoby 1 845 564 € 17,7 %
Dlhodobé pohľadávky 1 437 246 € -11,0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 364 067 € -1,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 990 481 € -22,8 %
 
Časové rozlíšenie 49 982 € 158,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 977 374 € -4,0 %
 
Vlastné imanie
25 387 528 € 8,6 %
Základné imanie 3 983 269 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 523 413 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 237 695 € -0,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 643 151 € 36,6 %
 
Záväzky 30 423 859 € -12,6 %
Dlhodobé záväzky 15 515 505 € -13,9 %
Krátkodobé záväzky 7 209 904 € -20,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 698 450 € 0,5 %
 
Časové rozlíšenie 165 987 € -1,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?