SLOVAKTUAL s.r.o.

Historický názov:
  • KRČ spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVAKTUAL s.r.o.
Sídlo:
Pravenec 272
97216 Pravenec
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/1750/R
Od 31.10.1990, posledná zmena 29.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Adnan Ćuk
  • Frank Fleissner
IČO:
00693511
DIČ:
2020467196

IČ DPH:

SK2020467196
Podľa §4, registrovaný od 30.3.1993
SK NACE (RÚZ):
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DOVISTA A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma SLOVAKTUAL s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 84 512 207 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 17,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 330 185 EUR poklesol medziročne o 1 433 980 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,95% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 13 143 014 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 4,9%.

Absolútne ukazovatele

99 060 382 €

-18,4 %

26 738 452 €

-9,4 %

55 506 449 €

-24,6 %

23 964 153 €

-32,7 %

15 097 334 €

-36,3 %

Relatívne ukazovatele

31.64 %

2,9 %

1.68

-0,1

6.00 %

-0,5 %

56.83 %

5,2 %

1.89

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 364 980 € 4,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 84 147 227 € -17,7 %
Zmena stavu zásob -1 270 546 € -215,2 %
Aktivácia 13 143 014 € -10,1 %
Náklady na predaj tovaru 255 486 € 16,4 %
Náklady na materiál, energie 62 793 314 € -22,1 %
Služby 6 738 917 € -17,0 %
Pridaná hodnota 26 738 452 € -9,4 %
Osobné náklady 15 939 887 € -4,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 947 255 € -5,1 %
Opravné položky -54 339 € 84,3 %
Ostatné výnosy 826 123 € 47,8 %
Iné prevádzkové náklady -431 458 € -162,6 %
Zisk z predaja majetku -2 682 369 € -44,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 339 367 € -23,5 %
HV z finančnej činnosti -352 550 € -4,0 %
z toho Nákladové úroky 588 592 € 75,9 %
HV pred zdanením 3 986 817 € -25,2 %
Daň 656 632 € 15,5 %
HV po zdanení 3 330 185 € -30,1 %
EBITDA 11 827 497 € -4,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 506 449 € -24,6 %
 
Neobežný majetok 33 074 230 € -11,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 33 043 551 € -11,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 30 679 € -0,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 345 413 € -38,3 %
Zásoby 8 806 705 € -32,4 %
Dlhodobé pohľadávky 243 768 € -15,7 %
Krátkodobé pohľadávky 13 263 251 € -41,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 31 689 € 20,7 %
 
Časové rozlíšenie 86 806 € 20,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 506 449 € -24,6 %
 
Vlastné imanie
23 964 153 € -32,7 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 58 303 € 0,0 %
HV minulých rokov 20 075 665 € -33,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 330 185 € -30,1 %
 
Záväzky 31 542 296 € -17,0 %
Dlhodobé záväzky 21 725 447 € -0,1 %
Krátkodobé záväzky 7 091 117 € -42,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 725 732 € -32,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?