COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA spotrebné družstvo
Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
Sídlo:
Hviezdoslavova 12/3
02901 Námestovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/38/L
Od 1.1.1991, posledná zmena 1.3.2023
Štatutárny orgán:
 • Igor Jagelek
 • Ing. Eva Murínová
 • Ing. Ľubomír Balcierák
 • Ing. Štefánia Gočalová
 • Janka Kravčíková
 • Mgr. Elena Ferancová
 • Mgr. Soňa Portalová
IČO:
00693804
DIČ:
2020426441

IČ DPH:

SK2020426441
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
49 071 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 731 314 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 747 686 EUR poklesol medziročne o 181 189 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 48 160 778 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 12 086 674 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,04%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,62%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,87%.

Absolútne ukazovatele

49 295 208 €

6,5 %

10 134 265 €

4,8 %

16 406 399 €

6,7 %

10 433 356 €

5,0 %

2 317 665 €

47,7 %

Relatívne ukazovatele

20.80 %

-0,3 %

1.27

-0,1

4.56 %

-1,5 %

36.41 %

1,0 %

0.67

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 48 160 778 € 5,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 570 536 € 69,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 36 074 104 € 5,5 %
Náklady na materiál, energie 1 609 397 € 29,0 %
Služby 913 548 € 34,6 %
Pridaná hodnota 10 134 265 € 4,8 %
Osobné náklady 7 964 143 € 8,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 374 160 € 8,6 %
Opravné položky 6 318 € 10,5 %
Ostatné výnosy 494 831 € 7,0 %
Iné prevádzkové náklady 245 964 € -2,9 %
Zisk z predaja majetku 8 362 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 046 873 € -19,0 %
HV z finančnej činnosti -93 244 € 10,4 %
z toho Nákladové úroky 866 € -48,3 %
HV pred zdanením 953 629 € -19,8 %
Daň 205 943 € -20,8 %
HV po zdanení 747 686 € -19,5 %
EBITDA 2 412 671 € -5,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 406 399 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 8 838 696 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 596 343 € -3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 64 293 € %

Dlhodobý finančný majetok 178 060 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 483 717 € 18,9 %
Zásoby 4 059 945 € 30,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 668 794 € 21,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 754 978 € 4,9 %
 
Časové rozlíšenie 83 986 € 215,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 406 399 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
10 433 356 € 5,0 %
Základné imanie 1 184 906 € -0,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 520 858 € 10,0 %
HV minulých rokov 979 906 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 747 686 € -19,5 %
 
Záväzky 5 857 625 € 10,3 %
Dlhodobé záväzky 318 263 € 1,2 %
Krátkodobé záväzky 5 134 620 € 11,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 404 742 € 6,0 %
 
Časové rozlíšenie 115 418 € -12,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?