COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA spotrebné družstvo
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
Sídlo:
Hviezdoslavova 12/3
02901 Námestovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/38/L
Od 1.1.1991, posledná zmena 1.3.2023
Štatutárny orgán:
 • Igor Jagelek
 • Ing. Eva Murínová
 • Ing. Ľubomír Balcierák
 • Ing. Štefánia Gočalová
 • Janka Kravčíková
 • Mgr. Elena Ferancová
 • Mgr. Soňa Portalová
IČO:
00693804
DIČ:
2020426441

IČ DPH:

SK2020426441
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
49 071 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 52 650 651 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,04%. Dosiahnutý zisk po zdanení 236 537 EUR poklesol medziročne o 511 149 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,05% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 51 881 222 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 12 781 948 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,3%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,77%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,98%.

Absolútne ukazovatele

54 012 088 €

9,6 %

9 677 648 €

-4,5 %

16 850 469 €

2,7 %

10 497 639 €

0,6 %

3 207 772 €

38,4 %

Relatívne ukazovatele

18.38 %

-2,4 %

1.09

-0,2

1.40 %

-3,2 %

37.70 %

1,3 %

0.81

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 51 881 222 € 7,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 769 429 € 34,9 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 39 099 274 € 8,4 %
Náklady na materiál, energie 2 724 754 € 69,3 %
Služby 1 148 975 € 25,8 %
Pridaná hodnota 9 677 648 € -4,5 %
Osobné náklady 8 918 344 € 12,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 462 710 € 6,4 %
Opravné položky 2 651 € -58,0 %
Ostatné výnosy 1 243 067 € 151,2 %
Iné prevádzkové náklady 190 732 € -22,5 %
Zisk z predaja majetku 8 237 € -1,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 354 515 € -66,1 %
HV z finančnej činnosti -60 612 € 35,0 %
z toho Nákladové úroky 369 € -57,4 %
HV pred zdanením 293 903 € -69,2 %
Daň 57 366 € -72,1 %
HV po zdanení 236 537 € -68,4 %
EBITDA 1 808 988 € -25,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 850 469 € 2,7 %
 
Neobežný majetok 8 000 200 € -9,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 788 843 € -9,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 297 € -48,2 %
Dlhodobý finančný majetok 178 060 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 734 945 € 16,7 %
Zásoby 4 287 826 € 5,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 156 701 € 73,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 290 418 € 19,4 %
 
Časové rozlíšenie 115 324 € 37,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 850 469 € 2,7 %
 
Vlastné imanie
10 497 639 € 0,6 %
Základné imanie 1 182 710 € -0,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 098 486 € 7,7 %
HV minulých rokov 979 906 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 236 537 € -68,4 %
 
Záväzky 6 245 863 € 6,6 %
Dlhodobé záväzky 316 682 € -0,5 %
Krátkodobé záväzky 5 535 530 € 7,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 393 651 € -2,7 %
 
Časové rozlíšenie 106 967 € -7,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?