Loading

Miba Sinter Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Miba Slovakia s.r.o.
  • Miba - Slovensko, s.r.o.
  • MIBA-ZVL spol. s r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Miba Sinter Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nábrežie Oravy 2222
02601 Dolný Kubín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/39/L
Od 12.2.1991, posledná zmena 8.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Dr. Michael Schleicher
  • Ing. Vladimír Toman
IČO:
00694321
DIČ:
2020424318

IČ DPH:

SK2020424318
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
3 699 329 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Miba Sinter Holding GmbH & Co KG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 02/2022 do 01/2023 podaná 02.05.2023 ako riadna.

Firma Miba Sinter Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 83 141 772 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 616 425 EUR poklesol medziročne o 2 427 321 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,32%.

Absolútne ukazovatele

127 995 369 €

11,7 %

28 844 412 €

-7,5 %

89 440 507 €

-6,2 %

62 911 950 €

-9,2 %

12 141 720 €

-2,3 %

Relatívne ukazovatele

34.69 %

-3,3 %

1.59

-0,2

4.04 %

-2,3 %

29.66 %

2,3 %

1.02

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2022 do 1/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 83 141 772 € 1,2 %
Zmena stavu zásob -35 991 € -105,4 %
Aktivácia 190 319 € 6,1 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 35 370 653 € 13,6 %
Služby 18 981 146 € -8,1 %
Pridaná hodnota 28 844 412 € -7,5 %
Osobné náklady 18 099 387 € 3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 453 817 € -1,8 %
Opravné položky 241 007 € %

Ostatné výnosy 44 106 559 € 39,7 %
Iné prevádzkové náklady 43 608 044 € 40,2 %
Zisk z predaja majetku -111 228 € -138,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 537 377 € -39,5 %
HV z finančnej činnosti 44 041 € %

z toho Nákladové úroky 25 425 € 100,0 %
HV pred zdanením 4 581 418 € -38,7 %
Daň 964 993 € -32,8 %
HV po zdanení 3 616 425 € -40,2 %
EBITDA 11 102 422 € -21,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
89 440 507 € -6,2 %
 
Neobežný majetok 57 542 879 € -8,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 57 483 663 € -8,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 59 216 € -36,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 435 923 € -1,6 %
Zásoby 11 752 321 € 17,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 18 473 563 € -12,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 210 039 € 28,8 %
 
Časové rozlíšenie 461 705 € 0,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 89 440 507 € -6,2 %
 
Vlastné imanie
62 911 950 € -9,2 %
Základné imanie 3 699 329 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 408 106 € 0,0 %
HV minulých rokov 55 188 090 € -6,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 616 425 € -40,2 %
 
Záväzky 26 528 557 € 1,9 %
Dlhodobé záväzky 4 942 709 € 5,5 %
Krátkodobé záväzky 19 755 908 € -1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 829 940 € 33,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?