Miba Sinter Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Miba Slovakia s.r.o.
  • Miba - Slovensko, s.r.o.
  • MIBA-ZVL spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Miba Sinter Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nábrežie Oravy 2222
02601 Dolný Kubín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/39/L
Od 12.2.1991, posledná zmena 8.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Dr. Michael Schleicher
  • Ing. Vladimír Toman
IČO:
00694321
DIČ:
2020424318

IČ DPH:

SK2020424318
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
3 699 329 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Miba Sinter Holding GmbH & Co KG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 02/2023 do 01/2024 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma Miba Sinter Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 98 750 134 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 199 270 EUR vzrástol medziročne o 5 582 845 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,37%.

Absolútne ukazovatele

141 595 084 €

10,6 %

37 068 770 €

28,5 %

95 668 937 €

7,0 %

69 111 220 €

9,9 %

22 423 787 €

84,7 %

Relatívne ukazovatele

37.54 %

2,9 %

1.91

0,3

9.62 %

5,6 %

27.76 %

-1,9 %

1.63

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2023 do 1/2024 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 98 750 134 € 18,8 %
Zmena stavu zásob -2 079 111 € %
Aktivácia 379 623 € 99,5 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 39 142 518 € 10,7 %
Služby 20 560 088 € 8,3 %
Pridaná hodnota 37 068 770 € 28,5 %
Osobné náklady 19 434 028 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 347 654 € -1,6 %
Opravné položky 380 934 € 58,1 %
Ostatné výnosy 43 908 565 € -0,4 %
Iné prevádzkové náklady 43 515 566 € -0,2 %
Zisk z predaja majetku -196 589 € -76,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 381 834 € 150,8 %
HV z finančnej činnosti 310 287 € %

z toho Nákladové úroky 38 322 € 50,7 %
HV pred zdanením 11 692 121 € 155,2 %
Daň 2 492 851 € 158,3 %
HV po zdanení 9 199 270 € 154,4 %
EBITDA 17 926 077 € 61,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
95 668 937 € 7,0 %
 
Neobežný majetok 53 621 391 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 53 557 749 € -6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 63 642 € 7,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 41 700 324 € 32,7 %
Zásoby 9 966 621 € -15,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 31 185 423 € 68,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 548 280 € -54,7 %
 
Časové rozlíšenie 347 222 € -24,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 95 668 937 € 7,0 %
 
Vlastné imanie
69 111 220 € 9,9 %
Základné imanie 3 699 329 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 408 106 € 0,0 %
HV minulých rokov 55 804 515 € 1,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 199 270 € 154,4 %
 
Záväzky 26 557 717 € 0,1 %
Dlhodobé záväzky 5 358 086 € 8,4 %
Krátkodobé záväzky 19 623 759 € -0,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 575 872 € -13,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?