BANCO CASINO SLOVAKIA a.s.

Historický názov:
  • CASINOS SLOVAKIA a.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BANCO CASINO SLOVAKIA a.s.
Sídlo:
Miletičova 1
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/114/B
Od 7.12.1990, posledná zmena 23.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Krupár
  • Ing. Martin Joščák
  • Ing. Andrea Valentíková
IČO:
00698750
DIČ:
2020316089

IČ DPH:

SK2020316089
Podľa §7a, registrovaný od 1.5.2012
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
4 069 176 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma BANCO CASINO SLOVAKIA a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 188 030 568 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3 072 797,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 238 418 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 616,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1 197,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 333,29%.

Absolútne ukazovatele

188 069 316 €

%

184 456 779 €

%

2 644 303 €

206,5 %

1 299 305 €

%

535 103 €

198,7 %

Relatívne ukazovatele

98.10 %

%

110.75

111,5

46.83 %

112,1 %

50.86 %

-42,1 %

1.49

1,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 188 030 568 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 232 199 € %

Služby 3 341 590 € %

Pridaná hodnota 184 456 779 € %

Osobné náklady 1 665 564 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 68 920 € 8,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 38 748 € -90,4 %
Iné prevádzkové náklady 181 455 090 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 305 953 € %

HV z finančnej činnosti -47 881 € %
z toho Nákladové úroky 1 367 € -87,3 %
HV pred zdanením 1 258 072 € %

Daň 19 654 € 100,0 %
HV po zdanení 1 238 418 € %

EBITDA 1 374 873 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
2 644 303 € 206,5 %
 
Neobežný majetok 111 689 € 0,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 68 102 € -38,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 43 587 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 411 948 € 299,0 %
Zásoby 46 983 € 0,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 000 000 € 98,5 %
Krátkodobé pohľadávky 37 001 € 12,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 327 964 € %

 
Časové rozlíšenie 120 666 € -18,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 644 303 € 206,5 %
 
Vlastné imanie
1 299 305 € %

Základné imanie 4 069 176 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 734 067 € 0,0 %
HV minulých rokov -4 742 356 € -13,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 238 418 € %

 
Záväzky 1 344 998 € 67,8 %
Dlhodobé záväzky 280 293 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 994 641 € 26,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 870 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 67 194 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?