BANCO CASINO SLOVAKIA a.s.

Historický názov:
  • CASINOS SLOVAKIA a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BANCO CASINO SLOVAKIA a.s.
Sídlo:
Miletičova 1
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/114/B
Od 7.12.1990, posledná zmena 23.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Krupár
  • Ing. Martin Joščák
  • Ing. Andrea Valentíková
IČO:
00698750
DIČ:
2020316089

IČ DPH:

SK2020316089
Podľa §7a, registrovaný od 1.5.2012
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
4 069 176 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.05.2024 ako riadna.

Firma BANCO CASINO SLOVAKIA a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 241 376 831 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 525 655 EUR poklesol medziročne o 712 763 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 80,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 71,48%.

Absolútne ukazovatele

241 388 896 €

28,4 %

235 001 344 €

27,4 %

3 243 544 €

22,7 %

1 785 872 €

37,4 %

752 111 €

40,6 %

Relatívne ukazovatele

97.36 %

-0,7 %

82.28

-28,5

16.21 %

-30,6 %

44.94 %

-5,9 %

1.53

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 241 376 831 € 28,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 354 394 € 52,6 %
Služby 6 021 093 € 80,2 %
Pridaná hodnota 235 001 344 € 27,4 %
Osobné náklady 2 856 039 € 71,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 58 883 € -14,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 12 065 € -68,9 %
Iné prevádzkové náklady 231 435 412 € 27,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 663 075 € -49,2 %
HV z finančnej činnosti -60 695 € -26,8 %
z toho Nákladové úroky 97 € -92,9 %
HV pred zdanením 602 380 € -52,1 %
Daň 76 725 € 290,4 %
HV po zdanení 525 655 € -57,6 %
EBITDA 721 958 € -47,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 243 544 € 22,7 %
 
Neobežný majetok 128 575 € 15,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 87 025 € 27,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 41 550 € -4,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 068 341 € 27,2 %
Zásoby 46 982 € -0,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 026 748 € 2,7 %
Krátkodobé pohľadávky 114 571 € 209,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 880 040 € 41,6 %
 
Časové rozlíšenie 46 628 € -61,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 243 544 € 22,7 %
 
Vlastné imanie
1 785 872 € 37,4 %
Základné imanie 4 069 176 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 734 067 € 0,0 %
HV minulých rokov -3 543 026 € 25,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 525 655 € -57,6 %
 
Záväzky 1 454 592 € 8,1 %
Dlhodobé záväzky 7 430 € -97,3 %
Krátkodobé záväzky 1 332 770 € 34,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 260 € -90,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 114 132 € 69,9 %
 
Časové rozlíšenie 3 080 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?