Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Historický názov:
  • Plánovacia a zriaďovacia spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:
Mokráň záhon 4
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/307/B
Od 13.12.1990, posledná zmena 6.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Bernhard Brandner
  • Ing. Jiří Kozel
  • Ing. Radim Čáp, Ph.D.
  • JUDr. Lukáš Galeštok
IČO:
00896225
DIČ:
2020294144

IČ DPH:

SK2020294144
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
88 927 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Swietelsky AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 04/2023 do 03/2024 podaná 10.06.2024 ako riadna.

Firma Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 81 841 174 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 112,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 588 462 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 143,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 120,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,03%.

Absolútne ukazovatele

82 242 681 €

111,5 %

13 612 499 €

65,4 %

20 968 169 €

-1,6 %

4 573 543 €

130,4 %

2 813 637 €

%

Relatívne ukazovatele

16.63 %

-4,8 %

1.49

0,4

12.34 %

14,6 %

78.19 %

-12,5 %

1.23

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2023 do 3/2024 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 81 841 174 € 113,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 20 014 391 € 143,1 %
Služby 48 214 284 € 120,0 %
Pridaná hodnota 13 612 499 € 65,4 %
Osobné náklady 9 141 833 € 21,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 058 092 € 6,2 %
Opravné položky -70 672 € -182,6 %
Ostatné výnosy 120 544 € -62,5 %
Iné prevádzkové náklady 832 208 € 151,7 %
Zisk z predaja majetku 59 696 € 10,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 831 278 € %

HV z finančnej činnosti -109 915 € 33,2 %
z toho Nákladové úroky 280 744 € 54,8 %
HV pred zdanením 2 721 363 € %

Daň 132 901 € %

HV po zdanení 2 588 462 € %

EBITDA 3 759 002 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
20 968 169 € -1,6 %
 
Neobežný majetok 6 118 269 € -4,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 112 830 € -5,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 841 € -55,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 002 598 € 0,0 %
 
Obežný majetok 14 352 692 € -2,2 %
Zásoby 190 448 € -92,7 %
Dlhodobé pohľadávky 638 942 € 20,5 %
Krátkodobé pohľadávky 12 503 582 € 10,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 019 720 € %

 
Časové rozlíšenie 497 208 € 96,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 968 169 € -1,6 %
 
Vlastné imanie
4 573 543 € 130,4 %
Základné imanie 88 927 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 058 892 € 0,0 %
HV minulých rokov -5 162 738 € -10,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 588 462 € %

 
Záväzky 16 394 626 € -15,2 %
Dlhodobé záväzky 2 694 626 € -14,1 %
Krátkodobé záväzky 11 397 321 € -22,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 302 679 € 53,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?