Loading

CBG, spol. s r. o.

Historický názov:
  • Cassino - Betriebsgesellschaft, spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CBG, spol. s r. o.
Sídlo:
Stará Prievozská 2
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/648/B
Od 27.2.1991, posledná zmena 28.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Alois Slezáček
  • Ing. Lubomír Slezáček
IČO:
00896292
DIČ:
2021239594

IČ DPH:

SK7020000108
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
2 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • European Data Project s.r.o. (95,0%)
  • Alois Slezáček (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma CBG, spol. s r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 99 210 846 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 840 813 EUR poklesol medziročne o 129 210 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,8% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,75%.

Absolútne ukazovatele

104 628 682 €

13,6 %

88 087 939 €

12,0 %

20 107 363 €

-3,0 %

11 436 737 €

30,8 %

4 479 247 €

23,6 %

Relatívne ukazovatele

88.79 %

1,2 %

11.41

-1,0

14.13 %

-0,2 %

43.12 %

-14,7 %

1.82

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 917 € 25,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 99 185 929 € 10,5 %
Zmena stavu zásob 30 130 € %

Aktivácia 10 541 € 39,3 %
Náklady na predaj tovaru 30 531 € 108,3 %
Náklady na materiál, energie 1 246 167 € -3,2 %
Služby 9 886 880 € 0,4 %
Pridaná hodnota 88 087 939 € 12,0 %
Osobné náklady 7 718 255 € 21,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 955 642 € 83,8 %
Opravné položky -20 315 € 94,0 %
Ostatné výnosy 29 983 € -78,2 %
Iné prevádzkové náklady 81 814 276 € 14,4 %
Zisk z predaja majetku -4 649 € %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 354 585 € %
HV z finančnej činnosti 5 067 939 € 143,4 %
z toho Nákladové úroky 168 024 € 154,9 %
HV pred zdanením 2 713 354 € -4,0 %
Daň -127 459 € 11,1 %
HV po zdanení 2 840 813 € -4,4 %
EBITDA -1 840 635 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 107 363 € -3,0 %
 
Neobežný majetok 8 374 193 € -9,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 950 552 € -39,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 238 423 € -37,3 %
Dlhodobý finančný majetok 7 185 218 € -2,0 %
 
Obežný majetok 10 933 845 € 6,1 %
Zásoby 12 234 € -3,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 806 878 € -6,9 %
Krátkodobé pohľadávky 3 056 870 € -1,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 057 863 € 15,5 %
 
Časové rozlíšenie 799 325 € -29,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 107 363 € -3,0 %
 
Vlastné imanie
11 436 737 € 30,8 %
Základné imanie 2 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 735 218 € -1,2 %
HV minulých rokov -5 639 294 € 34,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 840 813 € -4,4 %
 
Záväzky 8 556 768 € -28,3 %
Dlhodobé záväzky 1 810 834 € -64,5 %
Krátkodobé záväzky 5 333 187 € -8,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 412 747 € 39,1 %
 
Časové rozlíšenie 113 858 € 85,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?