CBG, spol. s r. o.

Historický názov:
  • Cassino - Betriebsgesellschaft, spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 27.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CBG, spol. s r. o.
Sídlo:
Stará Prievozská 2
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/648/B
Od 27.2.1991, posledná zmena 28.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Alois Slezáček
  • Ing. Lubomír Slezáček
IČO:
00896292
DIČ:
2021239594

IČ DPH:

SK7020000108
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
2 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • European Data Project s.r.o. (95,0%)
  • Alois Slezáček (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma CBG, spol. s r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 89 751 387 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 53,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 970 023 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,42% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 43,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,62%.

Absolútne ukazovatele

92 104 458 €

51,8 %

78 621 809 €

55,4 %

20 733 093 €

40,2 %

8 741 288 €

236,9 %

3 623 769 €

101,0 %

Relatívne ukazovatele

87.60 %

1,1 %

12.40

3,5

14.33 %

37,4 %

57.84 %

-24,6 %

1.61

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 19 786 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 89 731 601 € 53,4 %
Zmena stavu zásob 183 € -62,9 %
Aktivácia 7 568 € 119,2 %
Náklady na predaj tovaru 14 659 € %

Náklady na materiál, energie 1 287 048 € 26,2 %
Služby 9 844 028 € 43,4 %
Pridaná hodnota 78 621 809 € 55,4 %
Osobné náklady 6 339 418 € 11,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 519 858 € -14,5 %
Opravné položky -341 159 € -189,0 %
Ostatné výnosy 137 790 € -93,1 %
Iné prevádzkové náklady 71 489 720 € 44,4 %
Zisk z predaja majetku 752 € -99,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 744 108 € 121,3 %
HV z finančnej činnosti 2 082 567 € %

z toho Nákladové úroky 65 907 € 86,2 %
HV pred zdanením 2 826 675 € 179,2 %
Daň -143 348 € 11,5 %
HV po zdanení 2 970 023 € 187,2 %
EBITDA 906 268 € 130,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 733 093 € 40,2 %
 
Neobežný majetok 9 292 890 € 41,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 582 192 € -16,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 380 115 € -25,7 %
Dlhodobý finančný majetok 7 330 583 € 76,5 %
 
Obežný majetok 10 300 865 € 48,2 %
Zásoby 12 680 € 242,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 940 704 € 7,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 101 574 € 29,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 5 245 907 € 90,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 139 338 € -11,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 733 093 € 40,2 %
 
Vlastné imanie
8 741 288 € 236,9 %
Základné imanie 2 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 880 583 € 36,5 %
HV minulých rokov -8 609 318 € -65,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 970 023 € 187,2 %
 
Záväzky 11 930 566 € -2,1 %
Dlhodobé záväzky 5 100 464 € -26,0 %
Krátkodobé záväzky 5 814 491 € 25,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 015 611 € 51,8 %
 
Časové rozlíšenie 61 239 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?