MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Historický názov:
  • FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o.
  • AMBROPEK, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Muzejná 208/1
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/2556/T
Od 11.4.1991, posledná zmena 10.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Ambrovics
IČO:
17053897
DIČ:
2020365919

IČ DPH:

SK2020365919
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10890 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
Základné imanie:
1 659 697 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. František Ambrovics (51,0%)
  • Zoltán Ambrovics (25,0%)
  • Ladislav Ambrovics (20,0%)
  • Eva Ambrovics-Steiner (4,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 23.05.2024 ako riadna.

Firma MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 59 071 418 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 242 330 EUR poklesol medziročne o 598 641 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 72,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,15%.

Absolútne ukazovatele

62 686 810 €

40,8 %

17 513 635 €

29,3 %

51 640 729 €

105,4 %

6 628 030 €

23,1 %

-9 613 783 €

-62,8 %

Relatívne ukazovatele

29.65 %

-2,0 %

1.45

-0,1

2.41 %

-4,9 %

87.17 %

8,6 %

0.27

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 666 680 € 22,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 404 738 € 41,3 %
Zmena stavu zásob 1 233 581 € 57,4 %
Aktivácia -4 645 € %
Náklady na predaj tovaru 6 865 366 € 24,6 %
Náklady na materiál, energie 29 228 715 € 41,9 %
Služby 6 692 638 € 72,5 %
Pridaná hodnota 17 513 635 € 29,3 %
Osobné náklady 12 048 107 € 38,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 945 850 € 34,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 790 616 € 156,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 597 841 € 61,1 %
Zisk z predaja majetku 56 070 € -39,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 768 523 € 0,3 %
HV z finančnej činnosti -965 417 € -233,6 %
z toho Nákladové úroky 871 254 € 299,8 %
HV pred zdanením 1 803 106 € -27,0 %
Daň 560 776 € -11,0 %
HV po zdanení 1 242 330 € -32,5 %
EBITDA 4 658 303 € 13,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 640 729 € 105,4 %
 
Neobežný majetok 42 602 612 € 128,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 42 331 164 € 129,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 271 448 € 19,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 8 963 045 € 40,6 %
Zásoby 3 916 336 € 59,4 %
Dlhodobé pohľadávky 119 803 € 14,9 %
Krátkodobé pohľadávky 4 831 819 € 40,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 95 087 € -74,2 %
 
Časové rozlíšenie 75 072 € -2,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 640 729 € 105,4 %
 
Vlastné imanie
6 628 030 € 23,1 %
Základné imanie 1 659 697 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 320 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 525 683 € 109,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 242 330 € -32,5 %
 
Záväzky 45 012 699 € 127,9 %
Dlhodobé záväzky 6 068 547 € 115,0 %
Krátkodobé záväzky 12 800 440 € 54,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 20 020 305 € %

Bankové úvery krátkodobé 5 731 657 € 44,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 391 750 € 47,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?