PPA CONTROLL, a.s.

Historický názov:
  • PPA CONTROLL a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPA CONTROLL, a.s.
Sídlo:
Vajnorská 137
83000 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/159/B
Od 2.9.1991, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Bystrík Berthoty
  • Ing. Erik Vicena
  • Ing. Ladislav Ondriš
  • Ing. Marián Kolenčík
  • Ing. Zoltán Lovász
IČO:
17055164
DIČ:
2020459078

IČ DPH:

SK2020459078
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1995
SK NACE (RÚZ):
33200 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Základné imanie:
1 052 008 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma PPA CONTROLL, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 62 202 433 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 993 739 EUR vzrástol medziročne o 51 072 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 76,38% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 31,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 39,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 9,39%.

Absolútne ukazovatele

66 481 960 €

38,0 %

5 608 968 €

1,5 %

70 722 254 €

7,6 %

31 355 837 €

6,7 %

11 267 281 €

-16,5 %

Relatívne ukazovatele

9.02 %

-3,6 %

1.60

0,2

7.06 %

-0,5 %

55.66 %

0,4 %

1.36

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 424 372 € 155,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 778 061 € 28,7 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 11 410 662 € 155,7 %
Náklady na materiál, energie 1 891 999 € -31,3 %
Služby 43 290 804 € 39,5 %
Pridaná hodnota 5 608 968 € 1,5 %
Osobné náklady 3 498 195 € -9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 274 630 € 0,1 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 208 607 € -17,2 %
Iné prevádzkové náklady 512 163 € 21,7 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 532 587 € 24,8 %
HV z finančnej činnosti 3 907 705 € -1,1 %
z toho Nákladové úroky 6 757 € -9,1 %
HV pred zdanením 5 440 292 € 5,0 %
Daň 446 553 € 88,4 %
HV po zdanení 4 993 739 € 1,0 %
EBITDA 1 807 217 € 20,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
70 722 254 € 7,6 %
 
Neobežný majetok 28 016 575 € 6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 323 803 € -4,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 362 165 € 14,7 %
Dlhodobý finančný majetok 24 330 607 € 8,3 %
 
Obežný majetok 36 782 459 € 12,3 %
Zásoby 1 199 € 48,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 24 992 025 € 48,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 789 235 € -26,0 %
 
Časové rozlíšenie 5 923 220 € -12,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 70 722 254 € 7,6 %
 
Vlastné imanie
31 355 837 € 6,7 %
Základné imanie 1 052 008 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 237 317 € 1,1 %
HV minulých rokov 21 072 773 € 9,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 993 739 € 1,0 %
 
Záväzky 39 366 417 € 8,3 %
Dlhodobé záväzky 2 617 113 € -37,7 %
Krátkodobé záväzky 31 430 784 € 31,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 614 € -99,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 310 906 € -14,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?