Loading

MILK-AGRO, spol. s r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Sídlo:
Čapajevova 36
08046 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/309/P
Od 28.1.1992, posledná zmena 13.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Kundrát
  • Ing. Michal Borecký
IČO:
17147786
DIČ:
2020518962

IČ DPH:

SK2020518962
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47290 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
6 772 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jozef Kundrát (33,33%)
  • Ing. Ľubomír Výbošťok (33,33%)
  • Ing. Michal Borecký (33,33%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma MILK-AGRO, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 114 642 988 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 8,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 758 546 EUR poklesol medziročne o 61 436 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 85,33% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 113 477 194 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 39 379 738 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 34%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 14 885 389 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,51%.

Absolútne ukazovatele

132 991 534 €

-11,0 %

26 553 258 €

-0,5 %

35 084 709 €

-3,1 %

15 314 052 €

5,2 %

6 532 040 €

19,7 %

Relatívne ukazovatele

23.16 %

1,9 %

1.06

-0,0

2.16 %

-0,1 %

56.35 %

-3,4 %

0.70

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 113 477 194 € -9,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 165 794 € 279,5 %
Zmena stavu zásob 17 228 € 106,0 %
Aktivácia 14 885 389 € -30,5 %
Náklady na predaj tovaru 74 097 456 € -12,7 %
Náklady na materiál, energie 18 464 768 € -24,7 %
Služby 10 430 123 € -1,3 %
Pridaná hodnota 26 553 258 € -0,5 %
Osobné náklady 24 982 008 € 1,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 405 885 € 8,4 %
Opravné položky 4 534 € 75,2 %
Ostatné výnosy 3 373 118 € 24,9 %
Iné prevádzkové náklady 638 564 € 7,6 %
Zisk z predaja majetku 1 581 € -73,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 896 966 € -3,2 %
HV z finančnej činnosti -868 651 € -2,8 %
z toho Nákladové úroky 389 032 € 18,2 %
HV pred zdanením 1 028 315 € -7,8 %
Daň 269 769 € -8,7 %
HV po zdanení 758 546 € -7,5 %
EBITDA 4 301 270 € 3,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 084 709 € -3,1 %
 
Neobežný majetok 17 653 942 € -4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 612 045 € -4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 215 € 148,5 %
Dlhodobý finančný majetok 23 682 € -17,0 %
 
Obežný majetok 16 974 441 € -3,2 %
Zásoby 9 798 687 € 5,6 %
Dlhodobé pohľadávky 76 103 € 12,3 %
Krátkodobé pohľadávky 3 256 950 € 17,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 842 701 € -28,9 %
 
Časové rozlíšenie 456 326 € 96,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 084 709 € -3,1 %
 
Vlastné imanie
15 314 052 € 5,2 %
Základné imanie 6 772 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 49 259 € -9,0 %
HV minulých rokov 14 499 475 € 6,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 758 546 € -7,5 %
 
Záväzky 19 530 854 € -8,3 %
Dlhodobé záväzky 6 617 033 € -0,4 %
Krátkodobé záväzky 9 607 021 € -12,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 229 350 € -27,9 %
Bankové úvery krátkodobé 975 800 € 5,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 101 650 € 4,1 %
 
Časové rozlíšenie 239 803 € -30,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?