MILK-AGRO, spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Sídlo:
Čapajevova 36
08046 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/309/P
Od 28.1.1992, posledná zmena 13.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Kundrát
  • Ing. Michal Borecký
IČO:
17147786
DIČ:
2020518962

IČ DPH:

SK2020518962
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47290 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
6 772 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jozef Kundrát (33,33%)
  • Ing. Ľubomír Výbošťok (33,33%)
  • Ing. Michal Borecký (33,33%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma MILK-AGRO, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 125 504 890 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 819 982 EUR vzrástol medziročne o 678 012 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 125 197 673 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 40 329 661 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 32%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 21 406 110 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,56%.

Absolútne ukazovatele

149 354 107 €

5,7 %

26 681 096 €

8,5 %

36 201 689 €

9,0 %

14 560 365 €

5,9 %

5 456 410 €

12,3 %

Relatívne ukazovatele

21.26 %

0,9 %

1.08

0,0

2.27 %

1,8 %

59.78 %

1,2 %

0.69

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 125 197 673 € 3,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 307 217 € 158,7 %
Zmena stavu zásob -287 715 € -170,6 %
Aktivácia 21 406 110 € 23,0 %
Náklady na predaj tovaru 84 868 012 € 2,3 %
Náklady na materiál, energie 24 510 586 € 17,2 %
Služby 10 563 591 € 1,9 %
Pridaná hodnota 26 681 096 € 8,5 %
Osobné náklady 24 611 068 € 5,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 220 289 € 8,0 %
Opravné položky 2 588 € 185,0 %
Ostatné výnosy 2 700 345 € 13,6 %
Iné prevádzkové náklady 593 397 € 8,3 %
Zisk z predaja majetku 6 037 € -75,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 960 136 € 82,0 %
HV z finančnej činnosti -844 696 € -1,1 %
z toho Nákladové úroky 329 056 € 7,1 %
HV pred zdanením 1 115 440 € %

Daň 295 458 € 196,9 %
HV po zdanení 819 982 € %

EBITDA 4 174 388 € 34,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 201 689 € 9,0 %
 
Neobežný majetok 18 440 271 € 11,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 404 400 € 11,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 330 € -40,9 %
Dlhodobý finančný majetok 28 541 € -11,5 %
 
Obežný majetok 17 529 448 € 6,6 %
Zásoby 9 276 262 € -2,7 %
Dlhodobé pohľadávky 67 741 € 54,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 779 463 € 8,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 405 982 € 25,7 %
 
Časové rozlíšenie 231 970 € -2,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 201 689 € 9,0 %
 
Vlastné imanie
14 560 365 € 5,9 %
Základné imanie 6 772 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 54 119 € -6,4 %
HV minulých rokov 13 679 492 € 1,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 819 982 € %

 
Záväzky 21 296 248 € 10,7 %
Dlhodobé záväzky 6 640 454 € 0,4 %
Krátkodobé záväzky 10 966 341 € -0,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 705 150 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 925 850 € 85,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 058 453 € -1,3 %
 
Časové rozlíšenie 345 076 € 52,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?