SLOV-MATIC, s.r.o.

Historický názov:
  • SLOV-MATIC, spol. s r.o.
  • S L O V - M A T I C , spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOV-MATIC, s.r.o.
Sídlo:
Humenské námestie 1
85107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/610/B
Od 15.4.1991, posledná zmena 23.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jana Kelementová
  • Ing. Zuzana Dindofferová
IČO:
17314712
DIČ:
2020382045

IČ DPH:

SK2020382045
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 001 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Synot W, a.s. (51,0%)
  • AYC s.r.o. (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma SLOV-MATIC, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 199 453 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 82,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 5 651 784 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,61% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 82,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 74,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,95%.

Absolútne ukazovatele

47 384 615 €

58,8 %

24 859 094 €

90,1 %

12 794 773 €

49,2 %

5 890 066 €

%

3 489 202 €

204,9 %

Relatívne ukazovatele

52.67 %

2,1 %

3.04

1,1

44.17 %

56,0 %

53.97 %

-43,2 %

1.53

1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 199 453 € 82,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 683 237 € 82,6 %
Služby 21 620 122 € 74,7 %
Pridaná hodnota 24 859 094 € 90,1 %
Osobné náklady 8 172 517 € 23,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 040 174 € -0,8 %
Opravné položky 46 113 € -67,1 %
Ostatné výnosy 183 958 € -89,9 %
Iné prevádzkové náklady 9 035 027 € -4,4 %
Zisk z predaja majetku 242 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 786 463 € %

HV z finančnej činnosti -229 272 € -1,0 %
z toho Nákladové úroky 135 671 € -6,8 %
HV pred zdanením 6 557 191 € %

Daň 905 407 € 104,4 %
HV po zdanení 5 651 784 € %

EBITDA 7 826 395 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
12 794 773 € 49,2 %
 
Neobežný majetok 2 620 084 € -25,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 451 203 € -24,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 168 881 € -28,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 458 923 € 143,0 %
Zásoby 130 515 € -28,6 %
Dlhodobé pohľadávky 380 713 € -46,3 %
Krátkodobé pohľadávky 3 037 183 € 17,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 910 512 € %

 
Časové rozlíšenie 715 766 € -39,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 794 773 € 49,2 %
 
Vlastné imanie
5 890 066 € %

Základné imanie 1 700 001 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 813 143 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 274 862 € -79,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 651 784 € %

 
Záväzky 6 904 707 € -17,2 %
Dlhodobé záväzky 132 666 € -35,1 %
Krátkodobé záväzky 6 304 774 € -18,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 467 267 € 7,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?